Foto: www.BillionPhotos.com/Shutterstock.comVärnar om bland annat halvautomatiska studsare för jakt. Av de inkomna remissvaren är cirka 90 procent negativa till EU-kommissionens förslag om ett skärpt vapendirektiv. Flera tunga myndigheter och alla jägar- och skytteorganisationer gör tummen ned.

Massivt nej till vapendirektivet

De flesta remissinstanser, däribland tunga aktörer som Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet och Försvarsmakten, säger nej till EU:s nya förslag till vapendirektiv. Det står klart när remissvaren kommit in. Polismyndigheten ställer sig däremot i huvudsak positiv till förslaget.

När remisstiden för EU:s nya förslag till vapendirektiv gick ut den 5 januari hade ett stort antal svar kommit in, såväl från myndigheter och organisationer som från privatpersoner.
Av de inkomna remissvaren är cirka 90 procent negativa till förslaget.
Samtliga remissvar från andra än myndigheter är negativa, men även bland myndigheterna är det många som avstyrker.

Skadar totalförsvaret
Försvarsmakten skriver exempelvis i sitt remissvar att förslaget, om det blev verklighet ”skulle få men för totalförsvaret och för krigsförbandens krigsduglighet”. Motivet är att civila skytteorganisationer idag bistår med skytteutbildning på platser där Försvarsmakten inte har resurser att bedriva denna i egen regi. Försvarsmakten skriver också att det är viktigt för försvaret att medlemmar av de civila skytteorganisationerna har möjlighet att inneha och använda både hel- och halvautomatiska vapen.

Brå ser inga effekter mot brottslighet
Brottsförebyggande rådet (Brå) skriver i sitt remissvar att legala vapen är ytterst ovanliga i brottsliga sammanhang och att åtgärderna inte kan väntas vara effektiva mot kriminell vapenhantering. Trots det skriver Brå att de inte har något att invända mot förslaget.

Naturvårdsverket avstyrker
Naturvårdsverket skriver i sitt remissvar att ”halvautomatiska jaktvapen är viktiga för svensk jakt och viltförvaltning” och avstyrker förbud. Naturvårdsverket vänder sig också mot EU:s förslag att klassificera vapen efter utseende samt mot femårslicenser. Naturvårdsverket konstaterar att vinsterna med femårslicenser är oklara och inte skulle stå i relation till de kostnader och administrativa merarbete de skulle orsaka. 

Varnar för längre väntan på licenser
Verket varnar också för att femårslicenser skulle spä på de redan idag alltför långa handläggningstiderna.
Flera muséer och sammanslutningar av muséer, däribland Stiftelsen Beredskapsmuseum och Statens Maritima Muséer, kritiserar förslaget om att tvinga muséer och samlare att destruera eller deaktivera delar av sina vapensamlingar. Det skulle förstöra stora historiska och ekonomiska värden.

Förvaltningsrätten pekar på grundlagen
Förvaltningsrätten i Malmö lyfter även de fram de ekonomiska och rättsliga problemen med förbud mot vissa vapentyper. Förvaltningsrätten menar att detta kan strida mot stadgandena om egendomsskydd och rätt till ersättning som finns i svensk grundlag och i EU:s rättighetsstadga.
Datainspektionen, Svenska Mångkampsförbundet, och Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund tar upp riskerna med ett EU-gemensamt vapenägarregister. Ett sådant skulle lagra känsliga uppgifter och ju fler som har tillgång till uppgifterna desto större är risken att obehöriga kommer åt dem.

Jägare och skyttar säger nej
Samtliga jägarorganisationer och idrottsförbund motsätter sig förslaget. Riksidrottsförbundet kallar förslaget ”ogenomtänkt” och skriver exempelvis att förslaget att helt förbjuda personer under 18 år att inneha skjutvapen skulle innebära att verksamheten vid exempelvis skidskyttegymnasiet skulle behöva läggas ner. 

Välkomnas av polisen
Polismyndighetens remissvar sticker ut i mängden då myndigheten är uttryckligt för de flesta av förslagen. Bland annat välkomnar polisen ett förbud mot hel- och halvautomater liksom mot privatpersoners distanshandel. 
Polismyndigheten skriver dock att ett halvautomatförbud inte bör baseras på utseende – en skrivning som kan tyckas märklig med tanke på att myndigheten tidigare avslagit licensansökningar med hänvisning till vapnets utseende. 

”Omotiverat hög eldkraft”
Polisen vill istället att vapnets ”konstruktion, funktion och verkningsgrad” skall vara avgörande och att ”särskilt kraftfulla och farliga halvautomatiska gevär med omotiverat hög eldkraft” förbjuds. Polismyndigheten välkomnar även förslaget att låta ljuddämpare omfattas av direktivet.
Däremot förordar polismyndigheten inte att femårslicenser införs generellt, utan endast att det utökas för att gälla halvautomatiska kulgevär som inte förbjuds. Enhandsvapen för skytte är redan tidigare på femårslicenser.
Även Tullverket välkomnar förslaget och skriver bland annat att det är viktigt med restriktioner för innehav mot signalvapen eftersom myndigheten hävdar att dessa ”enkelt” kan konverteras till riktiga skjutvapen.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...