En studie gjord av SLU visar att nya bäversystem orsakar ökade halter av metylkvicksilver i ytvatten.
Foto: ANATOLY KOVTUN / Shutterstock.com En studie gjord av SLU visar att nya bäversystem orsakar ökade halter av metylkvicksilver i ytvatten.

Nya bäverdammar sprider gift

När bävrar bygger dammar kan det bildas ökade mängder giftigt metylkvicksilver i översvämmad mark, och halterna av ämnet stiger sedan i vattnet nedströms om dammen. Dessbättre tycks detta vara ett övergående problem, som bara uppkommer på platser där det inte har funnits bäverrevir i modern tid. Det visar en nyligen publicerad studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Efter att ha varit utrotad i Sverige på 1870-talet och cirka 50 år därefter håller den europeiska bävern på att återerövra det svenska skogslandskapet. Bävern är en ekosystemingenjör och påverkar vattenmiljön med sitt dammbyggande, men i många avseenden vet vi inte hur. En farhåga har varit att bäverrevir skulle kunna förvärra den kvicksilverproblematik som finns i många svenska sjöar och vattendrag, och som gör att vi inte bör äta så mycket insjöfisk.
Att bävrar skulle kunna orsaka sådana problem beror på att deras fördämningar lägger mark under vatten, och syrefria förhållanden främjar omvandlingen av oorganiskt kvicksilver till metylkvicksilver – den toxiska formen av kvicksilver. Enstaka studier har också påvisat förhöjda halter av metylkvicksilver i vatten nedströms om bäverdammar.

Processen sker bara i nya system

Ett forskarlag baserat vid Sveriges lantbrukuniversitet (SLU) har nu gjort en grundlig undersökning av frågan. Under tre år har de mätt halterna av metylkvicksilver i ytvatten i 12 bäversystem i tre regioner i Sverige. Resultaten bekräftar att bäverdammar kan leda till ökade halter av metylkvicksilver i ytvatten. Det mest intressanta är dock att denna process enbart verkar ske i helt nya bäversystem, där bävern aldrig har funnits i modern tid, och att systemens ålder har liten inverkan på metyleringen. I återkoloniserade bäversystem syntes däremot inga tecken på ökad metylering av kvicksilver.
– Vår slutsats är att kvicksilverproblemet i bäversystem enbart kommer vara aktuellt under en övergångsperiod, säger Frauke Ecke från SLU, som har lett studien. När bävrarna så småningom återkoloniserar ett system som har varit övergivet under en period kommer det inte att ske en ökad metylering.