Bengt Bixo, Jägarnas Riksförbund, kritiserar att vissa samebyar favoriserats när årets lokvkot i Jämtland beslutades.
Bengt Bixo, Jägarnas Riksförbund, kritiserar att vissa samebyar favoriserats när årets lokvkot i Jämtland beslutades.

”Samebyar favoriseras i lojakten”

Landshövdingen och länsstyrelsens tjänstemän i Jämtland kör över majoriteten i viltförvaltningsdelegationen. Behövs delegationen överhuvud taget när det till syvende och sidst är hövdingen och tjänstemännen som styr? undrar Bengt Bixo i Jägarnas Riksförbund, som representerar jakt- och viltvårdsintresset i delegationen. Beslutet om årets lojakt favoriserar vissa samebyar, anser han.

Licenskvoten för lojakten i det mellersta området i Jämtland är slut redan första dagen.
Årets tilldelningsbeslut på lodjur favoriserar sju samebyar och missgynnar tre av de mellersta byarna: Kall, Njarke (Sösjö) och Tåssåsen.
Landshövdingen och länsstyrelsens tjänstemän gick emot delegationens rekommendation att ha hela länet som ett avskjutningsområde.
Av delegationens 21 närvarande ledamöter vid mötet den 14 februari var majoriteten för att länet skulle ha en gemensam kvot. Syftet var att komma ner i det antal föryngringar som beslutats av länsstyrelsen, ett intervall på 20-29 årliga föryngringar med 19 som en absolut nedre gräns.

Beslutet ändrades
Sedan tre av fyra samerepresentanter i delegationen haft ett extra möte med länsstyrelsen, efter ordinarie delegationsmöte, där två av dessa tre deltog, ändrades det förslag som hade majoritet på mötet.
De tre missgynnade samebyarna hade ingen möjlighet att påverka sin situation.
Att man i dessa byar varit framgångsrika med lodjursjakten under ett antal år slår nu tillbaka. Deras möjligheter begränsas när det gäller att minska skador som förorsakas av lodjur.

Framgångsrika lojägare bestraffas
Att samebyarna på detta sätt skall bestraffas för att man varit framgångsrik tidigare år är för mig ofattbart.
Det framgår klart för mig att dessa tre delegater agerat i egen sak.
De har under tidigare år haft samma möjligheter som övriga byar att decimera lostammen inom sin sameby.
Av årets tilldelning på 30 lodjur i Jämtlands län har dessa tre tillsammans med länsstyrelsen agerat så att de fått 27 av den totala tilldelningen. Det innebär nästan lodjur per by. De övriga tre samebyarna får nöja sig med ett lodjur var.

Dålig lösning
Länet har tidigare haft en indelning med kommunavgränsad kvot, där resultatet visar att kvoterna inte fylls inom vissa områden men för angränsande marker.
Om man från myndighetens sida vill minska antalet skyddsjaktansökningar är förmodligen detta en av de sämre vägarna.

Bengt Bixo, Jägarnas Riksförbund, suppleant för jägarna i Jämtlands viltförvaltningsdelegation