Även om tre av de finsk-ryska vargarna har fått valpar med skandinaviska vargar under utvärderingsperioden, så har ingen av invandrarna fått barnbarn än.
Foto: Shutterstock Även om tre av de finsk-ryska vargarna har fått valpar med skandinaviska vargar under utvärderingsperioden, så har ingen av invandrarna fått barnbarn än.

14,6 miljoner för varginvandringen

14,6 miljoner kronor. Så mycket har Naturvårdsverket betalat ut till Sametinget och länsstyrelser för akuta och extra åtgärder kopplade till invandrade vargar sedan den 1 januari 2016. Det visar en utvärdering av delmålen i planen för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen.

De övergripande målen i den femåriga planen (2016–2020) är att minst en ny invandrad varg per generation (som är fem år) från östliga populationer ska reproducera sig med skandinaviska vargar, och att den svenska vargstammen ska bestå av minst 300 individer.
I planen finns också tre delmål, som syftar till att uppnå de övergripande målen.
Delmålen är:
1. Antalet finskryska vargar som naturligt vandrar in i Sverige minskar inte under 5-årsperioden.
2. Fler finskryska invandrade vargar når den reproducerande mellansvenska vargpopulationen den kommande femårsperioden än den förra.
3. Minst två med varandra obesläktade finskryska invandrade vargar överlever och reproducerar sig under femårsperioden. Årsungarnas överlevnad till reproduktiv ålder är minst lika bra som de skandinaviska valparnas.

Har utvärderat delmålen
Nu har Naturvårdsverket utvärderat de tre delmålen så här långt för att se om de föreslagna åtgärderna för att nå dem är de bäst lämpade. Utvärderingen visar att merparten av delmålen har uppnåtts mellan den 1 januari 2016 och 31 mars 2020.
Totalt åtta finsk-ryska vargar har dokumenterats i landet. Tre av dem har reproducerat sig med skandinaviska vargar i reviren Tunturi 2016 (Dalarnas län), Svartedalen 2017 (Västra Götalands län) och Tiveden 2017, 2018 och 2019 (Örebro län).
Av de övriga fem vargarna har en vandrat till Norge och flyttats av norska myndigheter inom landet. En annan sköts i januari 2020 vid skyddsjakt i gränstrakten mellan Norrbottens och Västerbottens län. De tre resterande tre, dokumenterade i Norrbottens län, har inte lokaliserats efter november 2017, oktober 2019 respektive november 2019.
Vad gäller delmål 3 är det för tidigt att säga om andra delen av det har uppfyllts, eftersom ingen av de invandrade vargarnas valpar har fått egna valpar än.
– Det är glädjande att merparten av delmålen i planen nu är uppfyllda. Det visar att vår förvaltningsstrategi fungerar säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

14,6 miljoner kronor har utbetalats
Utvärderingen visar också på en del av konstnaderna för de invandrade vargarna.
14,6 miljoner kronor har betalats ut av Naturvårdsverket för akuta och extra åtgärder kopplade till dessa vargar under utvärderingsperioden. 10,9 miljoner kronor har gått till Sametinget som fördelar pengarna vidare som bidrag till förebyggande åtgärder till berörda samebyar. Resterande 2,7 miljoner kronor har betalats ut till länsstyrelserna med de tre berörda reviren i Mellansverige.
En övergripande slutsats i utvärderingen är:
”Genetisk förstärkning är ett långsiktigt arbete som bör ses över längre tid än vad planen omfattar. Även om både delmål 1, 2 och delvis även delmål 3 i planen uppfyllts under utvärderingsperioden 2016–mars 2020, är det svårt att bedöma om och i vilken omfattning några av de föreslagna åtgärderna i planen bidrar till måluppfyllelsen på längre sikt.”