Vildsvinen kommer på bred front. Genom att analysera antalet påkörda vildsvin går det att uppskatta att det nu finns cirka 40 000 vildsvin i Sverige.
Vildsvinen kommer på bred front. Genom att analysera antalet påkörda vildsvin går det att uppskatta att det nu finns cirka 40 000 vildsvin i Sverige.

40 000 vildsvin i Sverige

Antalet vildsvin fortsätter öka kraftigt i Sverige.
Troligtvis finns nu cirka 40 000 vildsvin i Sverige.
Det största vildsvinslänet är Skåne, följt av Sörmland, Stockholms och Kronobergs län.
Antalet påkörda vildsvin, som rapporteras in till polisen under året, har ökat med 40 procent jämfört med 2004. Det är ett tydligt tecken på att vildsvinspopulationen ökar kraftigt.

– Genom att analysera viltolycksstatistiken kan vi dra slutsatser om hur antalet djur förändras i landet, säger vildsvinsforskaren Johan Truvé vid Göteborgs universitet.

Johan Truvé följer vildsvinspopulationernas utveckling i Sverige.

Enligt SES-gruppen, som sammanställer polisens statistik, har 386 vildsvin blivit påkörda till och med augusti i år. Motsvarande siffra för 2004 var 281. Eftersom cirka 60 procent av antalet viltolyckor med vildsvin inträffar under september-december förväntas det totala antalet påkörda vildsvin under 2005 bli 965 stycken.

– Hur stor andel av det totala antalet vildsvin som blir påkörda är okänt men kan antas ligga runt 2-3 procent. Det skulle innebära att det finns omkring 40 000 djur i Sverige, kommenterar Johan Truvé.

Vildsvinen är inte jämnt fördelade över landet.

Att döma av viltolycksstatistiken är antalet djur per ytenhet högst i Skåne, följt av Sörmland, Stockholms och Kronobergs län.

Tillväxten varierar också mellan länen.

I Skåne, Kronoberg och Blekinge minskade antalet djur mellan år 2003 och 2004. Andra län visade samtidigt ingen förändring eller en ökning.

Mellan år 2004 och 2005 hade de flesta län där vildsvin förekommer en växande population, förutom Blekinge där antalet djur fortsätter minska.

Anledningen till att tillväxten av vildsvinspopulationerna varierar mellan länen och mellan åren är okänd. En tänkbar orsak kan vara att vildsvinens fortplantning svarar snabbt på tillfälliga förändringar i den omgivande miljön. Tidigare undersökningar på vildsvin i Södermanland visar att andelen djur som blir dräktiga kan variera kraftigt mellan åren. Vidare kan det finnas en variation i vilken omfattning som vildsvinen jagas.

Under den närmaste tiden kommer Johan Truvé att analysera Svenska Jägareförbundets avskjutningsstatistik för att bland annat undersöka om variation i antalet skjutna djur kan förklara förändringarna i tillväxten.

Fotnot:

SES-gruppen är ett nationellt samarbetsorgan som arbetar med olika frågor i samband med viltolyckor i trafiken. Bland andra Jägarnas Riksförbund finns med i SES-gruppen för att bistå med frågor som bland annat gäller eftersök och trafikskadat vilt.

E-post: johan.truve@miljo.gu.se