Vargar ska kunna skjutas när de angriper jakthundar och andra husdjur, anser två centerpolitiker.
Vargar ska kunna skjutas när de angriper jakthundar och andra husdjur, anser två centerpolitiker.

C-politiker kräver bättre skydd mot rovdjursangrepp

Det måste gå att lagligt freda jakthundar som angrips av varg. De hävdar centerpolitikerna Staffan Danielsson och Anders Larsson i en motion till riksdagen.

De två riksdagsledamöterna vill ändra paragraf 28 i jakförordningen så det blir lagligt att skjuta vargar och andra stora rovdjur när jakthundar och andra husdjur angrips.

Dessutom anser de två c-politikerna att straffsatserna för jaktbrott ska ses över i syfte att sänkas väsentligt.

För närarande kan någon som skjuter en varg i nödvärn dömas till två års fängelse för grovt jaktbrott.

Staffan Danielsson och Anders Larsson vill också att staten ska ge full ersättning till dem som fått kostnader på grund av rovdjursangrepp.

Hot om rovdjursangrepp, som till exempel kräver nya stängsel, ska också innebära full ersättning.

– Det gäller både för direkta och indirekta kostnader, anser de två c-politikerna.

– Allemansrätten ger oss alla möjlighet att fritt röra oss i Sveriges härliga skogar och marker. Den rätten begränsas nu i praktiken alltmer i allt större områden, som mer kommer att klassas som vildmark än som levande landsbygd, tillägger Staffan Danielsson och Anders Larsson.

– Det öppna landskapet i vårt land är redan starkt hotat i skogs- och mellanbygderna genom en mycket krass ekonomiskt verklighet, som lägger allt fler åkrar och betesmarker för fäfot och igenväxning.

– Ovanpå detta drivs nu en allt tätare stam av varg, björn och lo fram över landet. Stammen ska i princip inte finnas på fjällvidderna och skogsmarken i det nordliga renskötselområdet som omfattar cirka 40 procent av Sveriges yta.

– Istället ska vargar och björnar föröka sig i södra och mellersta Sveriges landsbygds- och skogsområden. Självfallet kommer detta att i dessa områden ytterligare försvåra upprätthållandet av en levande landsbygd med betande djur och bosättningar, konstaterar centerpolitikerna.

Det ligger i människans innersta väsen att ta väl hand om och skydda sina husdjur som får, kor, kalvar, hundar och jakthundar, anser de.

– Idag är ibland detta beteende kriminaliserat i vårt land. Det kan drabba den som värnar sina husdjur med mycket hårda fängelsestraff. Ofta längre än de straff som utdöms för dråp och grov misshandel av människor, konstaterar Staffan Danielsson och Anders Larsson.

– Den varg som dödar får och orsakar stor skräck och utdragna stora lidanden skyddas av lagstiftningen. Och den som vill skydda sina får, eller kanske sin mångårige jakthund, klassas och döms som en allvarlig och förhärdad brottsling.

– Nu värnar staten rätten för rovdjur att fritt ägna sig åt sina naturliga beteenden. Rovdjur kan överfalla, sarga och massdöda husdjur samt givetvis även mycket stora antal älgar och rådjur som människan annars hade fällt genom jakt i ordnade former. I de delar av landet där varg- och björnstammen breder ut sig beräknas rovdjuren döda mellan 20 procent och hela årstillväxten av älg och rådjur, skriver de två riksdagsledamöterna

– Vi har en sträng djurskyddslag i Sverige. Om husdjur far illa i olika avseenden drabbas djurägaren av stränga straff, tillägger Staffan Danielsson och Anders Larsson.

– Någon liknande omsorg om de vilda djuren, eller om de husdjur som dödas enligt ovan, finns dock inte. Staten som åsamkar så många husdjurs och vilda djurs utdragna lidanden genom den växande rovdjursstammen har av sig själv beviljats straffrihet för detta.

– Utan denna diskriminerande särbehandling hade rimligen jordbruksministern, som högsta ansvarig för så många husdjurs och vilda djurs utdragna lidanden, dömts till samma straff som idag gäller för grova brott mot djurskydds- och jaktlagen.

Det är omänskligt att begära att ”husse” ska stå som passiv åskådare medan vargen sliter den trogne jakthunden i bitar, tycker de två politikerna.

– Och det är orimligt att utdöma stränga fängelsestraff för den som räddat sina husdjur eller sin jakthund. Därför bör paragraf 28 ändras, så att rätt medges att vid angrepp av varg eller annat rovdjur på husdjur och jakthund skydda dessa genom att skjuta rovdjuret.

Straffsatserna för jaktbrott är också anmärkningsvärt höga gentemot annan ”kriminalitet”. Straffsatserna för jaktbrott bör därför ses över och sänkas väsentligt, anser c-politikerna.

År 2003 dödade varg 129 tamdjur, björn 162 och lo 174. Ersättning utgick för de dödade djuren.

– Däremot betalas vanligen inte ersättning ut för allt arbete med att sätta upp viltstängsel och andra skyddsinsatser, eller för alla de stora indirekta kostnader som uppstår vid vargangrepp. Det gäller till exempel för mängder av arbetstimmar för att avliva och samla in resterna av dödade djur samt för att samla in överlevande livrädda djur över stora arealer. Inte heller utgår någon ersättning för de svåra trauman och psykiska lidanden som drabbar de människor som tagit som sin livsuppgift att hålla och föda upp husdjur, och hålla landskapet levande och öppet.

– Därför bör ersättning vid angrepp av rovdjur på tamdjur utgå fullt ut för både indirekta och direkta kostnader.