Representanter för JRF-distrikt i fem län samlades för att ladda upp i bland annat vargfrågan.
Representanter för JRF-distrikt i fem län samlades för att ladda upp i bland annat vargfrågan.

Fem JRF-distrikt laddade upp i vargfrågan

Representanter för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro träffades helgen 21-22 februari på Snöå Bruk i västra Dalarna. De diskuterade bland annat rovdjurssituationen med utgångspunkt från Naturvårdsverkets rapporter om vargfrågan. 

De fem JRF-distrikten anser att vargläget är fullständigt ohållbart. En bibehållen eller växande vargstam inom dessa län kan inte accepteras. 
Inte heller förvaltningen av lodjursstammen är försvarbar med tanke på rådjursstammens utveckling inom länen. Bristen på hänsyn till det totala predationstrycket inom detta rovdjurstäta område har, enligt JRF-representanterna, fått förödande konsekvenser för rådjurs- och harstammarna. 
Beträffande förvaltningen av vargstammen är representanterna för ”varglänen” eniga om att skrivningarna i Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy och i remissvaret på den statliga rovdjursutredningen ska vara vägledande i det samverkansarbete som man enades om. 
Därför kan antalet vargar minska
Vargarna i Sverige utgör en del av den stora östeuropeiska stammen, som nu befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde. Antalet vargar i Sverige kan därför utan att äventyra artens bevarandestatus sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och drabbade människor accepterad konfliktnivå.
Någon svensk eller skandinavisk vargstam som motiverar ett värnande enligt föreslagen modell finns inte. Vargstammen ska därför förvaltas utifrån det faktum att den är en liten grupp ingående i en stor stam. 
”Vargarna är inte utrotningshotade”
Framställandet av vargen i Sverige som utrotningshotad är befängt, enligt de fem JRF-distrikten. 
Den skandinaviska vargen var utrotad sedan länge när vargar från öster på något sätt kom hit. Hur har den utrotade skandinaviska vargen, efter att Projekt Varg initierades, kunnat bli en nyuppstånden ”skandinavisk” vargstam av östeuropeiskt ursprung? undrade JRF-representanterna.
Dessutom har vargen fått status som rödlistad och utrotningshotad. Detta väckte frågan om de vargar som nu finns i Sverige kan omfattas av lagen om bevarandet av inhemska och ursprungliga arter. Mötesdeltagarna gav ett enhälligt nej på den frågan.                                                             
Östeuropeiska vargar
De nuvarande ”skandinaviska” vargarna är östeuropeiska vargar. De tillhör en art som har en geografisk spridning och en numerär som överträffar alla övriga stora rovdjur i världen. Därför går det aldrig att motivera de konflikter eller de kostnader för samhället och enskilda människor som vargarna orsakar inom utbredningsområdet, som bara omfattar en tredjedel av Sverige.
Gemensamma kommentarer till Naturvårdsverkets rapporter om jakt, regional förvaltning och åtgärder för stärkande av vargstammens genetiska status ska publiceras.  
Gemensamt ungdomsläger
På mötet diskuterades också formerna för ett samarbete vad gäller ungdomar. Beslut togs att inleda ett samarbete för ett gemensamt ungdomsläger vid Orsa Grönklitt. Inriktningen ska vara att öka kunskapen om kopplingarna mellan rovdjur och jakt. Lägret ska samla cirka 60 ungdomar med ledare från de fem länen och arrangeras i början av juni i år.
På mötet diskuterades även olika former av medlemsvård och medlemsrekrytering, där delaktighet och information ägnades extra tid. Att förbundet är medlemmarna ska vara riktmärket.