Jägarfront i Örebro mot älgkostnader

Jägarnas Riksförbund Örebro och Svenska Jägareförbundet Örebro har gemensamt lämnat ett särskilt yttrande till länsstyrelsen i Örebro som gäller fällavgifter och hur de används i Örebro län.  Här är yttrandet i sin helhet:

Vi noterar att det i diskussionerna runt om i landet finns meningsskillnader om vilka inventeringsmetoder som bör användas, vad som ska betalas via fällavgifter men framför allt i fråga om kostnadsfördelningen intressenterna emellan.
Jägareförbundet Örebro och Jägarnas Riksförbund Örebro bestämda uppfattning är att kostnader kopplade till älgförvaltningen ska fördelas mellan markägarna och jägarna. Inventeringar kopplade till inventering av älgstammen kan bekostas med fällavgifter, medan kostnader för inventering av skogsbestånd och skador på skog ligger inom markägarnas ansvarsområde.
SLU föreslår att basen för inventeringar kopplade till älgförvaltningen ska utgöras av avskjutningen, älgobs, kalvvikter och spillningsinventeringar. Dessa data och inventeringsmetoder ger tillsammans en mycket bra bild av både älgtäthet och älgstammens sammansättning, till en för jägarna rimlig kostnad.
Dessutom genomförs de av jägarna själva vilket borgar för större tilltro till resultatet. I fall där det råder stor oenighet om älgstammens storlek, trots andra inventeringar, kan dock flyginventeringar ibland motiveras. De får dock inte enligt vår mening bli en inventeringsform som används slentrianmässigt.

Betalas av markägarna
Jägareförbundet Örebro och Jägarnas Riksförbund Örebros uppfattning är att ÄBIN och foderprognoser ska betalas av markägarna eller av Skogsstyrelsen. Det är viktigt att både ansvar och kostnader fördelas mellan parterna i syfte att så långt som möjligt kunna uppnå samförstånd. Det strider enligt förbundens mening mot intentionerna i det nya älgjaktssystemet att lägga samtliga kostnader på fällavgifterna.
Det bör även påpekas att alla inventeringsresultat oavsett vem som betalar eller genomför dem inte har någon betydelse om inte parterna kan enas om målen.
Jägareförbundet Örebro och Jägarnas Riksförbund Örebro anser att det är viktigt att även markägarna själva visar att de är beredda att ta kostnader kopplade till skogens tillstånd. Om inte markägarna tar det ansvaret riskerar hela det nya älgförvaltningssystemet att ifrågasättas redan från start.

En hobbyverksamhet
Jakt bedrivs i många fall som en hobby, där det givetvis finns en gräns för hur mycket enskilda jägare är villiga att betala för jakten. Dessutom riskerar höga avgifter att motverka en biologisk riktig avskjutning eftersom jakten kan komma att riktas mot större djur för att kompensera för de ökande kostnaderna.
Jägareförbundet Örebro och Jägarnas Riksförbund Örebro vill även varna för att bygga in skogs- och älginventeringsrutiner vars framtida kostnader inte går att överblicka. Idag har vi en mycket stor vargstam i länet, samtidigt som skogsbolagen vill sänka älgstammens täthet i flera områden.
Det kommer att innebära att fällavgifterna med automatik kommer att höjas för varje år när älgavskjutningen som en konsekvens av färre älgar minskar samtidigt som vargstammens uttag ur älgstammen ökar. Risken är uppenbar att älgstammen då istället måste öka för att finansiera älgförvaltningens inventeringskostnader.

Bidrag kan lämnas
Jägareförbundet Örebro och Jägarnas Riksförbund Örebro vill även påpeka att bidrag även kan lämnas till annat än sådant som är direkt kopplat till älgförvaltningen. Bidrag kan även lämnas till underhåll av älgskyttebanor. En högre fällavgift än nödvändigt skulle riskera att urholka älgvårdsfonden och äventyra möjligheten att lämna bidrag till de viktiga älgskyttebanorna.
Det förutsätts att markägarna tar sitt ansvar för den skogliga inventeringen och att de basinventeringsmetoder som SLU rekommenderar också blir rådande för älgförvaltningen i Örebro län.

Göran Gunnarsson, ordförande Jägareförbundet Örebro
Arne Persson, ordförande Jägarnas Riksförbund Örebro