"JRF ser att attitydsproblematiken inom delar av rättsapparaten är en fråga som politikerna ska agera på, och vi anser att straffsatserna är en av vägarna att gå för att uppnå förändring", skriver förbundsstyrelsen till Karl Hedin.
"JRF ser att attitydsproblematiken inom delar av rättsapparaten är en fråga som politikerna ska agera på, och vi anser att straffsatserna är en av vägarna att gå för att uppnå förändring", skriver förbundsstyrelsen till Karl Hedin.

JRF:s förbundsstyrelse svarar Karl Hedin

Karl Hedin har i ett öppet brev vänt sig till de båda jägarorganisationerna med frågor om vad de gör åt den jakt på jägare som han anser att regeringen och myndigheter ägnar sig åt. Här kan du läsa JRF:s förbundsstyrelses svar.

Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse tackar dig för ditt stora engagemang i jaktfrågorna och särskilt den havererade rovdjurspolitiken. Vi tar avstånd mot den behandling du har fått, och fortfarande får, utstå som en följd av de misstankar som riktats mot dig trots tingsrättens totalt friande dom. Den behandlingen ska ingen jägare behöva utstå, och även i andra fall där brott har bevisas finns det skäl att rikta kritik mot stora delar av polisens och åklagarmyndighetens arbete.
Precis som du beskriver har det, främst på senare år, målats upp en bild i delar av de rättsvårdande instanserna att jägare är särskilt farliga eller våldsamma. Den bilden stämmer inte, och är inte en bild som delas av den breda skaran poliser eller åklagare. Många poliser är ju själva jägare och vet hur stor samhällsnytta som görs genom såväl den vanliga jakten som alla möjliga typer av skyddsjakt och trafikeftersök. Problemet med synen på jägarkåren är – enligt JRF:s förbundsstyrelse – inte generell men utbredd inom en liten skara myndighetspersoner, nämligen REMA med tillhörande poliser.

JRF har länge arbetat för en ny viltmyndighet
Att hanteringen av vapenlicenser omges av stora problem är något som JRF uppmärksammat länge och jobbar med. Det handlar inte bara om handläggningstiderna, utan även om ett ofta godtyckligt agerande från polismyndighetens sida som dessutom skiljer sig mycket över landet. Inom polismyndigheten har det utkristalliserats ett beteende som påminner om myndighetsaktivism där enskilda tjänstemän skapar egna regler utifrån en egen agenda. För att komma till rätta med detta anser JRF att en ny viltmyndighet är det enda rätta, och att den myndigheten även ges i uppdrag att handlägga vapenlicenser för jaktvapen. JRF har under lång tid arbetat för att ny viltmyndighet ska bildas. Det är också beslutat av riksdagen, men regeringen väljer konsekvent att inte uppfylla riksdagens beslut. Det visar, tyvärr, på en brist i den svenska demokratin där en riksdag med majoritet tyvärr har få verktyg att använda för att tvinga en regering att agera om inte regeringen vill.

JRF har lyft frågan om att sänka straff
Att otillåten hemlig telefonavlyssning har förekommit i många misstänkta jaktbrott de senaste åren har knappast undgått någon. Den som utsatts för det ska självklart anmäla detta till övriga rättsvårdande myndigheter som ska avgöra om det har gått rätt till eller ej. Även om besluten hittills varit nedslående hoppas JRF att droppen till slut urholkar berget och att en förändring i domstolarnas praxis kommer. Att någon effekt inte har uppnåtts än betyder inte att effekten helt kommer utebli, då praxis och inrotade beteenden ofta tar tid att förändra.
JRF har gjort bedömningen att det mest ändamålsenliga sättet att åstadkomma en förändring för jägarna i den här frågan är att, genom de folkvalda politikerna i riksdagen, söka åstadkomma en förändring av straffsatserna för jaktbrott. Vi har lyft frågan om att sänka straff i flera år med riksdagen, nu senast i skrivelse till justitie och miljö-och landsbygdsutskottet. Förutom att det tydligt skulle omöjliggöra telefonavlyssning skulle det också medföra att de resurser som används vid insatserna tvingas stå i proportion till brottens allvar. JRF är övertygade om att de höga straff som gäller för jaktbrott och som används som argument för de resurskrävande tillslagen inte speglar svenska folkets generella syn på straffsatser för jaktbrott jämfört med brott mot människors liv och hälsa. JRF arbetar självklart gentemot svenska beslutsfattare för att skapa opinion för detta och vi tycker oss skönja en viss förändring i attityd bland politikerna, även om även denna förändring kommer ta tid att genomdriva.

JRF förutsätter att jaktmotståndare inte får medel
När detta skrivs har än inga beslut fattats om fördelning av medel från viltvårdsfonden. Vi förutsätter dock att Naturvårdsverket, i sina beslut, följer den förordning som regeringen beslutat och som inte gör det möjligt att organisationer som arbetar mot jakten och jägarna i Sverige får bidrag för sin verksamhet. Naturvårdsverkets agerande går ofta att kritisera och en grundtanke om bevarande tycks sitta i väggarna. För JRF, som representerar människor som också brukar naturen, är det självklart att den myndighet som ansvarar för jakt också ska ha ett perspektiv för brukande. Även detta är ett skäl varför JRF anser att den Viltmyndighet som riksdagen beslutat om måste bildas.

JRF söker samarbete i sakfrågor
Som intresseorganisation söker JRF samarbete i sakfrågor med andra organisationer. Det är sakfrågorna som är viktiga – inte principer eller prestige – varför vi också samverkar brett i flera frågor med andra organisationer.
JRF ser att attitydsproblematiken inom delar av rättsapparaten är en fråga som politikerna ska agera på, och vi anser att straffsatserna är en av vägarna att gå för att uppnå förändring. Den beslutade viltmyndigheten måste bildas så att jakten och jägarna äntligen får en myndighet som arbetar för brukande och nyttjande av vilt och natur och inte bevarande som Naturvårdsverket normalt arbetar för. JRF samarbetar redan med flera organisationer i många viktiga frågor och kommer även fortsättningsvis göra det för att uppnå största möjliga nytta för medlemmarna.

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND
FÖRBUNDSSTYRELSEN