Naturvårdsverket föreslår till regeringen att kronhjort och älg ska förvaltas tillsammans.
Foto: Montage / Shutterstock.com Naturvårdsverket föreslår till regeringen att kronhjort och älg ska förvaltas tillsammans.

Kron och älg samförvaltas

Naturvårdsverket lämnar idag ett förslag till regeringen på hur förvaltningen av kronhjort bör se ut i framtiden. Förslaget är i linje med den strategi för svensk viltförvaltning som presenterades i somras, skriver verket i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket föreslår att kronhjort så långt möjligt förvaltas tillsammans med älg. Utvärderingen som är gjord inom uppdraget visar på brister i den nuvarande förvaltningen. Det saknas till exempel tillräcklig kunskap om antalet hjortar, stammens utbredning samt omfattningen på skador på skog och gröda.
– Det räcker inte med att göra mindre justeringar i nuvarande bestämmelser. Det behövs en mer omfattande förändring. Det finns flera fördelar med att förvalta kronhjort och älg tillsammans. Vårt förslag innebär att samma administrativa system och samma förvaltningsgrupper används, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

”Ökar användandet av kunskaper”
I dagens älgförvaltning utgår man från en rad olika förutsättningar vid alla beslut som rör älgstammen. Exempel är fodertillgång, betesskador och populationer av andra arter. Hanteras kronhjort på motsvarande sätt och inom samma områden som älgen ökar möjligheten att använda den samlande kunskapen om båda arterna vid olika typer av beslut. Detta ligger i linje med flerartsförvaltningen som lyfts fram i viltstrategin.
– Det finns skillnader i biologi och levnadssätt som innebär att vi behöver göra anpassningar för att systemet för älg även ska passa för förvaltning av hjort, men sammantaget går detta att lösa. Fördelarna uppväger nackdelarna, avslutar Christer Pettersson.
Kronhjortförvaltningen kommer, med detta förslag, att bli en tydligare del i den regionaliserade viltförvaltningen, vilket också är något som ingår i Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning.

Vill du läsa utvärderingen? Klicka här!