Det finns allt fler gråsälar, vilket gör att Naturvårdsverket nu föreslår licensjakt på säl.
Foto: David Benton / Shutterstock.com Det finns allt fler gråsälar, vilket gör att Naturvårdsverket nu föreslår licensjakt på säl.

Licensjakt på säl föreslås

Naturvårdsverket skickar nu en rapport till regeringen om säl. Där föreslår man att det ska införas licensjakt på säl, eftersom antalet sälar ökat under de senaste åren.

Rapporten är ett resultat av det uppdrag Naturvårdsverket fått av regeringen, att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten utreda licensjakt på säl eftersom beståndet ökar och därmed även  skadorna i fiskenäringen.
Naturvårdsverket beslutar om jakt på säl i Sverige. Besluten är dels årligt återkommande om regional skyddsjakt på gråsäl och knubbsäl, dels beslut om specifik skyddsjakt på samtliga arter i samband med en specifik skadesituations för fiskenäringen.
Naturvårdsverket anser att det finns ett bristande intresse för säljakt och att det behövs riktade informationsinsatser i samband med ett eventuellt införande av licensjakt på säl för att öka intresset.

Svagt intresse
– Intresset för säljakt behöver höjas om det ska gå att fylla nuvarande tilldelningar vid säljakt. Det är svårt och tidskrävande att jaga säl, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
– De senaste åren har antalet sälar ökat och en licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt skulle inte hota sälbestånden. Snarare kan det vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster, tillägger  Per Risberg.
Redan i år har en del ändringar genomförts för säljägare. Jakt med klass 2-ammunition och jakt från båt har tillåtits för att underlätta för säljakten.

Cirka 40 000 gråsälar
Gråsälstammen i Östersjön beräknas uppgå till mellan 35 000 och 40 000 individer och bestånden ökar. Gråsälen förekommer längs hela kusten från Skåne upp till Norrbotten. Knubbsälspopulationerna i Kattegatt och Skagerack har återhämtat sig efter utbrott av virussjukdomar i början av 2000-talet. Det beräknas idag finnas närmare 16 000 knubbsälar i Skagerak, Kattegatt och södra Östersjön. I Kalmarsund finns en population på drygt 1 000 individer.
Vikarepopulationen i Bottenhavet och Bottenviken beräknas uppgå till cirka 10 000 individer.