Foto: Naturvårdsverket Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att man kommer att fortsätta att utveckla förutsättningarna för skyddsjakt, bland annat ska man se över reglerna för rovdjursskador på hundar.

Rovdjur: Uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på varg

Riktlinjerna för skyddsjakt på de stora rovdjuren är på väg att uppdateras. Nu delredovisar Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om hur skyddsjakt på varg kan utvecklas.

Översynen av skyddsjakten på de stora rovdjuren syftar enligt Naturvårdsverket till att den ska ”bidra bättre till de övergripande och långsiktiga rovdjurspolitiska målen”.

Aktuella justeringar

I ett pressmeddelande nämner myndigheten vilka justeringar som är aktuella, men konstaterar samtidigt att några genomgripande förändringar inte är möjliga att göra:

”Reglerna för skyddsjakt är generellt de samma som när de tidigare riktlinjerna togs fram. Nuvarande regelverk, som avspeglar undantagsbestämmelserna i art- och habitatdirektivet, sätter gränser för möjligheterna för mer omfattande förändringar.”

Jämfört med tidigare riktlinjer har man nu bland annat arbetat in den domstolspraxis som har utvecklats sedan 2012, exempelvis angående rennäringen.

Underlätta bedömning

För att göra det lättare för länsstyrelsen vid bedömningar kopplade till skyddsjakt har dessutom ”förtydligande exempel” lagts in i riktlinjerna. Betydelsefulla formuleringar i texten som “saknas annan lämplig lösning” och “utan att förhindra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus” ska bli lättare för de anställda på länsstyrelserna att förstå genom ”fördjupad vägledning”.

– Översynen av riktlinjerna utgör en av flera delar i att stötta och vägleda den regionaliserade förvaltningen och beslutsfattandet vid länsstyrelserna. En annan del som vi arbetar med är till exempel att erbjuda utbildningstillfällen för länsstyrelsernas handläggare om hur ansökningar om skyddsjakt bör hanteras, säger Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket.