Utvidgning av naturreservat ger udda jaktregler

Nu har beslutet att Österåberget naturreservat är betydligt större vunnit laga kraft. Det är en utvidgning från 144 hektar till 326 hektar. När det gäller jakt i reservatet gäller olika regler väster och öster om vägen som skär genom reservatet.
Just jakten har varit en stötsten för utvidgningen av Östråbergets naturreservat i Orsa Finnmark.

En markägare ställde krav på att inga inskränkningar av jakten skulle ske, något som länsstyrelsen i Falun tog till sig. Det var en av markägarna i Orsa besparingsskog som ställde krav för att släppa till mark. Kravet var att det inte blev några inskränkningar av jakten. Nu finns inga inskränkningar av jakten öster om den väg som skär genom reservatet. Men när det gäller området väster om vägen får endast jakt på däggdjur ske.

Torbjörn Ryneus, handläggare hos länsstyrelsen i Falun, berättar att inom den gamla reservatsgränsen gäller det gamla synsättet på jakt inom naturreservat. Inom det utökade området gäller länsstyrelsens nya synsätt. Där blir det inga begränsningar av jakt i områden där jakten har ringa påverkan.

Reservatet ligger i bergsslutningens östsida med gammal granskog och stäcker sig ned mot Österåmyrarna. I reservatet finns en hel del rödlistade blommor och andra växter. Även naturtypen är lite udda med områden av granskog där undervegetation är bara grön mossa.

Det finns även lämningar från gamla tidens myrslåtter kvar på några ställen.

Att det förekommer skogsavverkning i östra delen av reservatet i området närmast Österån,

kan inte länsstyrelse påverka. Det finns nämligen bäver och bäverhyddor inom reservatets gräns. Bävern bryr sig inte om vad myndigheterna beslutar.