Krister Hammabergh, moderat ledamot i justitieutskottet, tycker att EU-kommissionens förslag om ett nytt vapendirektiv är otydligt och saknar konsekvensanalyser.
Foto: Sveriges Riksdag Krister Hammabergh, moderat ledamot i justitieutskottet, tycker att EU-kommissionens förslag om ett nytt vapendirektiv är otydligt och saknar konsekvensanalyser.

Vapendirektivet risas i justitieutskottet

Moderaterna har tagit initiativ till att justitieutskottet gjort en första granskning av EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, en så kallad subsidiaritetsprövning. Det har nu lett till att riksdagen konstaterar att kommissionens förslag är för långtgående i vissa delar. Riksdagen går därför längre i kritiken mot förslaget än vad regeringen gör, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

– För Moderaterna är det viktigt att förhindra införseln av illegala vapen. Eftersom vapen är ett gränsöverskridande problem behövs därför viss reglering på EU-nivå. För att medlemsstaterna ska ha kontroll behöver dock vissa beslut fattas på nationell nivå. Beslut ska fattas på den nivå där det är effektivast och så nära medborgarna som möjligt. Kommissionens förslag bryter mot den principen på flera viktiga punkter. Därmed konstaterar utskottet efter det moderata initiativet att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, kommenterar M-politikern Krister Hammarbergh i justitieutskottet.

Kritiska till flera punkter

Moderaterna ställer sig kritiska mot bland annat följande:
• Förslaget är i vissa delar otydligt och ofullständigt. Det är till exempel oklart vad som avses med halvautomatiska skjutvapen som liknar helautomatiska vapen.
• Reglering av vapen på museum.
• Att reglerna om tillstånd för vissa vapen tidsbegränsas till maximalt fem år.
• Att obligatoriska läkarundersökningar ska ske i samband med tillståndsprövning.
• Att handel med begagnade vapen och vapendelar mellan privatpersoner förhindras.
– Det är viktigt att riksdagen är tidigt med i processen när det gäller ett nytt vapendirektiv. Flera av kommissionens förslag är otydliga, oklara och saknar konsekvensanalyser. Vi anser att kommissionen ska avstå från en otydlig och meningslös reglering, utan istället koncentrera arbetet på de illegala vapnen, säger Krister Hammarbergh i pressmeddelandet.