Järvens viktigaste byte i renskötselområdet är ren. Därför bör järven förvaltas med störst försiktighet där, anser Naturvårdsverket. Den beslutade skyddsjakten på 19 järvar i Jämtland stoppas.
Foto: Shutterstock Järvens viktigaste byte i renskötselområdet är ren. Därför bör järven förvaltas med störst försiktighet där, anser Naturvårdsverket. Den beslutade skyddsjakten på 19 järvar i Jämtland stoppas.

Verket stoppar jakt på 19 järvar

”Får anses vara en normal affärsrisk”

Naturvårdsverket går på Naturskyddsföreningens och Rovdjursföreningens linje och stoppar skyddsjakten på 19 järvar i renskötselområdet i Jämtland.

Länsstyrelsen Jämtland sa ja till jakten på 19 järvar i sju områden i länet. I beslutet pekade länsstyrelsen på att samebyarna rapporterade förluster på mellan 10 och 40 procent av kalvarna.
Riksdagen har beslutat att toleransnivån för rovdjursskador inom renskötseln inte får överstiga tio procent.

Efterlyser alternativ
Naturskyddsföreningen överklagade och bifogade även en stödjande skrivelse från Rovdjursföreningen. I överklagningen menar Naturskyddsföreningen att alternativ till jakt inte provats i tillräcklig omfattning. Det är bland annat att kalvningen sker i inhägnader och att renarna och järvarna stödutfodras.
Länsstyrelsens beräkningar av järvstammen ifrågasätts också av Naturskyddsföreningen.

”Irrelevanta lösningar”
Länsstyrelsen har fått yttra sig över överklagandet och skriver bland annat:
”Det är ställt utom vetenskapligt tvivel att den tilldelning som beslutats inte påverkar gynnsam bevarandestatus negativt på nationell nivå och att järvpopulationen i landet är underskattad om beräkningar enbart görs på antal inventerade föryngringar. Det är inte relevant att i beslut efter beslut ingående beskriva uppenbart irrelevanta andra lösningar på rovdjursproblematik, då dessa inte är lämpliga.”

Ren viktigaste bytet för järv
I beslutet där Naturskyddsföreningen får rätt i sin överklagan konstaterar Naturvårdsverket att ren är järvens viktigaste bytesdjur i renskötselområdet.
”Järven bedöms därmed vara det rovdjur som måste förvaltas med störst försiktighet i renskötselområdet och där det är allra viktigast att eventuell jakt koncentreras till de mest skadegörande individerna”, skriver Naturvårdsverket.

”Normal affärsrisk”
I beslutet från verket står det också:
”Rena olägenheter samt skador som får anses vara en normal affärsrisk för verksamheten bör inte omfattas av vad som är att betrakta som allvarlig skada.”

Läs hela beslutet från Naturvårdsverket här