Naturvårdsverkets utspel om ökad statlig styrning av älgförvaltningen är ingen bra lösning, tycker Jägarnas Riksförbund, som hellre ser mindre byråkrati och ökat lokalt inflytande för att nå avskjutningsmålen.
Foto: Mostphotos Naturvårdsverkets utspel om ökad statlig styrning av älgförvaltningen är ingen bra lösning, tycker Jägarnas Riksförbund, som hellre ser mindre byråkrati och ökat lokalt inflytande för att nå avskjutningsmålen.

Så blir älgförvaltningen bättre

Jägarnas Riksförbund (JRF) avvisar Naturvårdsverkets förslag om ökad statlig styrning av älgförvaltningen. Det som istället behövs för att klara avskjutningsmålen är bland annat bättre inventeringsmetoder, mindre byråkrati, ökat lokalt inflytande och slopat brunstuppehåll i älgjakten, skriver två företrädare för JRF.

Naturvårdsverket (NV) presenterade igår sin uppföljning av den nuvarande älgförvaltningen. Nyheten om det finns här:

Det är ingen munter bild som presenteras i rapporten. Det konstateras att flera av de mål som är satta för förvaltningen, som till exempel en älgstam i balans med foderresurserna och minskade trafikolyckor, inte uppnås. En viktig anledning till att dessa mål inte har nåtts är att avskjutningsplanerna inte uppfylls. Vidare pekar NV på brister i planering, styrning och uppföljning inom alla nivåer av dagens älgförvaltning.

Det finns idag en otydlighet kring ansvarsfördelning och vilka roller de olika nivåerna inom älgförvaltningen har. Förvaltningen lider också brist på användbara styrmedel och de få som finns används inte i praktiken. Som förslag på lösning i rapporten framförs att NV behöver ta en aktivare roll i styrningen av förvaltningen genom bland annat nationella förvaltningsplaner.

Jägarnas Riksförbund (JRF) har länge påtalat bristerna med nuvarande förvaltning. Det har under lång tid varit känt att avskjutningsmålen inte nås och att skadorna i skogen samt trafikolyckorna ökar. Vi delar NV:s syn på att det har saknats såväl planering, styrning samt uppföljning av de satta målen, detta till en hög kostnad som i stor utsträckning betalas av jägarna.

Vi delar dock inte NV:s slutsats att det behövs mer statlig styrning av förvaltningen. Det förvaltningen behöver är snarare det motsatta. Ett ökat lokalt inflytande där de lokala jägarna och markägarna ges möjlighet att i realiteten påverka sin situation.

Ett första steg mot en ökad lokalt inflytande kan vara att slopa brunstuppehållet i de län där det finns. På så sätt ges jägarna möjlighet att under en längre period jaga under vädermässigt bra förhållanden.
Vi ser också ett behov av att utveckla inventeringsmetoderna. Dagens metoder är väldigt trubbiga instrument som gör det svårt att göra verklighetstrogna planer. När människor inte känner igen sig i den verklighetsbeskrivning som planerna ger, är det svårt att skapa förtroende och få jägarna att ställa upp på avskjutningsmålen. 

JRF tror tyvärr inte att det räcker att enbart se över nuvarande förvaltning och göra kosmetiska förändringar. Särskilt inte om de utgår från att ytterligare centralisera och byråkratisera förvaltningen.
Vi är övertygade om att det behövs en total översyn av älgförvaltningen som utgår från de lokala förhållandena och där fokus bör ligga på att minska byråkratin. Vi tror att det endast är genom att i större utsträckning involvera människorna lokalt som det är möjligt att nå målen nationellt.

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JRF
MIKAEL HULTNÄS, RIKSVILTVÅRDSKONSULENT JRF