• Pinewood

Rovdjursfrågan styrs inte av fakta

LedarePublicerad: 2015-08-31 13:29

Det är inte fakta och logik som får styra när det gäller frågan om de stora rovdjuren, utan stora naturromantiska känslor hos några som fått påverka för mycket, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Nu har vi väntat klart och jaktåret går in för högsäsong. Med den ovanligt svaga sommar vi haft hoppas jag vi kan vänta bra väder under hösten och härliga jaktdagar. 
För klövvilt har det nog varit utmärkt sommar för kalvarna genom svalt väder och gott om vatten. 
Men för viltungar, som behöver värme och sol för att klara starten på livet, måste denna sommar ha varit besvärlig. 

Svårt för småviltet
Dock har det periodvis varit mycket gott om mygg, så vissa insekter till föda har det, i vart fall lokalt, inte varit brist på. Men risken är att kyla och regn försenat, ja till och med i vissa fall tagit kål på, stora delar av har- och fågelföryngringarna.
Rapporter om stora rovdjur har duggat tätt. Såväl varg, björn som järv har syns till på allt fler platser. Den helt oacceptabla påverkan av varg sprider sig med försämrad livskvalitet för boende i dessa områden och har nått nya sorgliga bottennivåer denna sommar. 

Nya regler för vargjakt
För att något förbättra situation har Jägarnas Riksförbund (JRF) begärt att regler för skyddsjakt på varg och övriga stora rovdjur ska ändras, så att stora rovdjur som uppehåller sig i närheten av tamdjur och gårdar ska kunna avlivas på den enskildes initiativ utan ansökan hos myndighet.  
Vårt beslut om att säga nej till frilevande varg visar sig allt mer logiskt, men svårt att uppnå inom en nära framtid med riksdagens beslut om 170-270 vargar, som Naturvårdsverket nu återigen utreder. Här har det uppnåtts svårslagna nivåer i en obegriplig analys i den så kallade Brufordrapporten som myndigheten beställt av den brittiske genetikern Michael Bruford. 
Det verkar som sagan om kejsarens nya kläder allt mer stämmer på hanteringen av frågan om genetiken bland de östeuropeiska vargar som befinner sig i Skandinavien. 

Vargarna överlever bra
Ämnet blir så viktigt och speciellt att den nakna sanningen inte får sägas – nämligen att dessa vargar överlever och förökar sig alldeles utmärkt, medan de fina komplicerade teoretiska beräkningarna visar på en låg vetenskaplig överlevnadsgrund! 
Även närvaron av björn påverkar många. Nu är det inte ovanligt vid möten med landsbygdsboende, som inte jagar, att de vittnar om att det inte känns säkert att gå ut i sin närliggande skog på grund av björnen. 

Lägre björnkvot ologiskt
Att i det läget minska björnjakten är helt ologiskt, särskilt som vi har betydligt mer björn än vad som krävs enligt internationella åtaganden. 
Att skyddsjakt på björn ökat pekar också på att antalet är så stort att påverkan på landsbygdens näringar överskridit anständighetens gräns. När nu avlysningsjakten på björn minskar riskerar vi att skyddsjakt måste öka än mer framöver. Det ger i så fall ökade kostnader både för skadedrabbade och samhället samt än lägre acceptans för stora rovdjur på landsbygden.
Om inte människors välbefinnande i rovdjursområden går före stora rovdjur kommer vi aldrig att uppnå någon accepterad rovdjurspolitik. 

Kan få jakt på järv
Men ett litet steg i rätt riktning är att vi förhoppningsvis kan vi få jakt på järv framöver, något som JRF begärt. Den frågan arbetas det med hos ansvariga myndigheter.
När det gäller klövviltet är kronhjorten, och dess förvaltning, för närvarande under utredning på Naturvårdsverket. 
Stammen ökar snabbt. I vissa områden orsakas betydande skada på främst granbestånd i gallringsålder. 
Men när det gäller kronhjort ur bevarandesynpunkt bedöms enbart den stam vi har i Skåne vara ursprunglig och tas upp på ”rödlistan”. Kronhjortarna i resten av landet är utsläppta eller rymlingar från hägn och saknar därmed grund för bevarande eftersom de finns stora stammar där de ursprungligen hör hemma.

Hjortarna och vargarna
Jämför detta med de vargar som finns idag i Sverige. De är inte av svenskt ursprung och har troligen viss inblandning av hundgener. Det tvistas om hur dessa vargar kom hit. Dessutom finns vargar i mycket stort antal i sina kärnområden. Det gör vargpolitiken än mer svår att förstå. 

Ej fakta och logik som styr
Men det är inte fakta och logik som styr när det gäller stora rovdjur, utan stora naturromantiska känslor hos några som fått påverka för mycket.
Trots jaktpolitiska bekymmer är det nu dags att få genomföra jakt­årets praktiska förvaltning, med bössa i hand och i goda jaktkamraters sällskap. 
Tala är silver – jaga är guld!
Skitjakt tillönskas alla!

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. ”Var inte rädda”, du har goda skäl vara just rädd

2015-09-02 12:31

”VAR INTE RÄDDA”, tyvärr måste vi även diskutera ”gallimatias”! Orsaken är att det hjälper föga tala om för politiker och andra vargaktivister att vi inte vill ha varg. Vi måste även undersöka miljörörelsens skäl till att vilja ha varg – för självklart har de sina skäl. Och sedan kritiskt granska skälen, som Solveig Larsson gör när hon skriver, citat: ”Det är inte fakta och logik som får styra när det gäller frågan om de stora rovdjuren, utan stora naturromantiska känslor hos några som fått påverka för mycket”.
Och visst är det så, men det är inte allt.
Naturfotografen Anders Åberg är kanske den på forumet som på sitt sätt håller sig till vad han menar är ”sakliga” argument för att vi skall ha varg och andra stora rovdjur i landet. Man kan sammanfatta Åbergs och övriga miljörörelsens skäl som en förvrängd darwinism om att skall ”naturen” fungera så behöver varje art fiender för att inte ”degenereras” - lite hårdraget; utan varg degenereras älgar till håriga sniglar.
Skulle därmed naturen sluta ”fungera” utan stora rovdjur, så är vi självfallet tvingade ha stora rovdjur. Alltså ett absolut skäl.
Detta i sig falska påstående har miljörörelsen lyckats få till en ”sanning” som snart sagt varje lärare, varje journalist, varje politiker, många jägare, bönder, tjänstemän etc. tror på, Miljöpartiet har det i sin ideologi, och knappast någon vågar ifrågasätta doktrinen.
Låt oss titta på till exempel älgstammen som av många i detta forum påstås vara ”sönderskjuten”, och Åberg med åsiktsvänner menar att endast vargar kan sortera ut ”undermåliga” älgar så att älgarnas ”kvalitet” kan återställas till det ”naturliga”.
Vad jag med min gallimatias visar på är att till exempel låta älgarna själva välja vilken älg de vill skaffa kalv med fungerar helt utan varg. För det är inte givet vad som är ”bästa” älgen i en värld där förutsättningarna relativt snabbt ändras. Denna föränderlighet gör att arter dör ut, genomsnittlig ”livslängd” för en art lär vara i storleksordningen fem miljoner år.
Detta miljörörelsens "åsiktsträsk" måste diskuteras, och den tro som Solveig Larsson skriver om, att rovdjur behövs för fortsatt evolution och att naturen skall ”fungera”, måste vederläggas som just tro och brungrön vidskepelse. Det är vad jag skriver om i min kommentar.
Evolution bygger på mutationer som är slumphändelser. Men slumpen är erkänd hopplös byggmästare när det gäller komplicerade strukturer; slumpartade händelser är inte orsaken till livets uppkomst och evolution – utan har sin förklaring i naturlagar, bland annat kvantfysik. Mutationer - slumphändelser - är dock en förutsättning för evolution, för ingen mekanism är känd där omgivningen kan kontrollera förändringar i ärftliga egenskaper (modern genteknik undantagen). M
iljörörelsen påstår att naturen har en riktning – att liv "förädlas" mer och mer. Men bland annat har just kvantfysiken lärt oss att evolutionen har ingen riktning, inget mål, ingen vilja, inget syfte. Evolutionen är blind, den strävar inte efter förädling, och slutet är godtyckligt. Jag tror ytterst få förnekar evolutionsteorin. Arter påverkas av ett selektivt urvalstryck, men är det en stor, måttlig eller liten påverkan? Detta är viktigt; kan någon visa till exempel hur älgar ”förädlas” av att bli jagade av vargar?
Detta miljörörelsens genetiska "domedagshot", som en majoritet verkar ha tagit till sig, är att utan stora rovdjur så ”degenereras” hela naturen, vilket blir slutet för vår art. Som ”bevis” för att detta ideologiskt brungröna ”hot” är verkligt, framförs ofta att människorna i rika länder redan är genetiskt kraftigt försvagade. Ett osant påstående som ger åtminstone mig obehagliga associationer. Nej, ingen kan visa på att någon ”förädling” skett av älgen, säg till exempel sedan senaste istiden, dvs. i en period där älg varit jagad av varg i princip oavbrutet. Miljörörelsens brungröna lögner måste fram i dagsljus, då spricker de som de troll de är.
Vi behöver inte varg på skogen.
Vi behöver vargfria bygder.

3. 961L?

2015-09-02 08:52

Jag tror att få här fattar vad du skriver om. Joniserade mutationsfrekvenser, universum och DNA-molekyler, evolutioner, gudstro, kvasivetenskap och annan gallimatias. Det bästa är nog början. Naturreligiösa biologer utan adekvat utbildning i fysik och matematik. Slutet är inte heller dumt.
En vargfri landsbygd åt alla. Var det det du ville säga?

2. Vargfria bygder - landsbygdens rätt

2015-09-01 13:06

Tyvärr har vår ordförande helt rätt; fakta och logik har ingen plats i rovdjurspolitiken. Naturreligiösa biologer utan adekvat utbildning i fysik och matematik får i stor utsträckning sätta agendan. Argumenten vilar väsentligen på en förvrängd darwinism och ekosofi, med obehagliga och oroande inslag av rasbiologiskt tänkande. Skall den produktiva och demokratiskt sinnade delen av befolkningen återta initiativet och få en politik som prioriterar de mänskliga behoven i ordning, så måste grundläggande frågor diskuteras. En viktig fråga är evolutionslärans begränsningar; Darwin ägnade sig inte åt hur evolutionen fungerar på atomär och subatomär nivå. Med evolutionslärans ”trial and error” - metodik skulle det ta en tid längre än den tid vårt universum har existerat för att få fram dna-molekylen. En delförklaring som getts kan vara att på kvantfysikalisk nivå representeras förekommande möjliga tillstånd samtidigt, vilket möjliggör en snabb utveckling. Evolutionsläran är tillämplig på hur omgivningen påverkar individer, men säger inget om hur det går till när en cell ”kollar” in omgivningen och konstaterar att om cellen muterar den eller den genen så kan cellen förbättra sina utsikter till framtida rikedom och förökning. Ingen sån funktion är känd, enskilda mutationer anses ske utan orsak – kvantfysikaliskt möjligt; vilka mutationer som finns tillgängliga för evolution påverkas inte av rovdjur, födotillgång, klimat etc. Med joniserande strålning kan vi öka mutationsfrekvensen, men vi rår inte över vilka mutationer som sker. Mutationer är slumphändelser, och naturen kan endast välja en mutation som för tillfället synes gynnsam, eventuellt minst skadlig för organismen. Men den valda mutationen kan vara och är ibland, men okänt hur ofta, en katastrof på sikt. Evolutionen går inte i någon speciell riktning, den måste alltid välja en tillgänglig väg som skapats av en slumphändelse. Ärftliga egenskaper finns kvar; vilka som minskar i frekvens och vilka som försvinner är ett uttryck för omgivningens evolutionära tryck över tid. Det finns alltså gener som är opåverkade, även om selektion samtidigt har inverkan på andra gener. Arter uppstår och arter dör ut, i stort sätt har alla arter som hittills uppstått även dött ut. En evolutionär succé? Nej, knappast, eller också kanske, eller visst – svaret beror på vad vi tror är en önskad framtid. Tycker vi att evolutionen hittills varit "lyckad" så säger vi samtidigt att det är bra att arter dör ut. Eftersom ingen kan veta vilka mutationer som slumpen förser den framtida evolutionen med, så kan vi självklart inte veta vad som är ”nyttigt” för ”livet” - vilket tycks vara ekosofins dimhöljda mål. Visste vi, kunde vi satsa på till exempel hornlösa älgar, alternativt älgar med jättehorn, vargar som jagar fästingar etc. Men sånt vet vi inte – varför vi endast bör sköta vår omgivning så att alla människor och djur får ett så bra liv som möjligt, och det på den sikt vi kan överblicka. Och då är det knappast möjligt visa att det är någon fördel för någon överhuvudtaget att återinplantera varg i vår fauna, eller bromsa utsläppen av koldioxid, etc. Pengar är drivkraften och de troende är nyttiga idioter – nu som alltid – varför ekosofi hotar ha förmågan bli lika förödande för den vanliga människans välfärd och fred, som de gudsbaserade religionerna varit och till dels fortfarande är. Gudstron har i västvärlden nästan utrotats, tack vare vetenskap och utbildning. Det är troligen även vägen att bekämpa dagens på kvasivetenskap baserade ekosofi och tillhörande naturromantik. Ju förr vi kan vinna denna strid, ju mindre blir skadorna och kostnader för individer och samhälle. En vargfri landsbygd åt alla.

1. MVG Solveig

2015-09-01 08:17

Mycket väl formulerat. Förbundets inställning i vargfrågan fick mig att nyligen bli medlem. Det så kallade Jägareförbundet gick jag ur när de envisas med att hålla fast vid att vi ska hysa varghybrider i landet. Kämpa på Solveig o company..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons