Fler vargar får skyddsjagas

Naturvårdsverket har ökat antalet vargar som får skyddsjagas i norra och mellersta Sverige från förra årets 12 till 32 vargar för i år.
Av dessa får 25 skjutas i det mellansvenska vargbältet, medan sju får tas bort i norra förvaltningsområdet.

Naturvårdsverket har möjlighet att delegera besluten om skyddsjakt till länsstyrelserna i de län som räknas som ”varglän”, alltså där man haft föryngring i minst tre år. Länen som det i dagsläget gäller är Västra Götaland, Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland och Gävleborgs län.
Till dessa har Jämtlands län tillkommit från och med i år, då man där haft vargföryngring i tre år.
Av de nämnda länen är det bara Jämtland som räknas till det norra förvaltningsområdet där alltså sju vargar får skyddsjagas.

Flest vargar får skjutas i Mellansverige
De återstående 25 vargarna ska delas mellan övriga sex län i det mellansvenska vargbältet. Men hur många vargar som får skjutas i respektive län är dock inte fastlagt.
– Någon uppdelning mellan länen finns inte utan det är behovet av skyddsjakt som ska styra, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Hon poängterar också att beslut om skyddsjakt främst gäller enstaka vargar och inte hela familjegrupper. Däremot behöver man inte kunna peka ut exakt vilken vargindivid som orsakat skada för att bevilja skyddsjakt, ett resonemang som exempelvis länsstyrelsen i Dalarna ofta ägnat sig åt för att avslå skyddsjaktansökningar.
– Om varg orsakar skada kan man skjuta bort en individ i flocken, oavsett om det är den som orsakat skadan, och därmed få ett förändrat beteende i hela gruppen, säger Ruona Burman.

Ökar med 40 procent per år
Enligt Naturvårdsverket var förra årets kvot på tolv vargar för lågt då behovet av skyddsjakt var betydligt större.
Att antalet nu höjs till sammanlagt 32 hänger samman med de senaste årens explosionsartade utveckling av vargstammen med en 40 procentig ökning per år.
Enligt forskarnas mest försiktiga beräkningar finns det idag cirka 350 vargar i landet. Om samtliga 32 vargar skulle skjutas under kommande skyddsjakt betyder det ändå att Sverige kommer att ha mellan 450 och 500 vargar om ett år med nuvarande ökningstakt.

Olika tolkningar
Ett problem med delegeringen av skyddsjaktsbesluten till länsstyrelserna har varit att handläggarna gjort olika tolkningar vid de olika lässtyrelserna.
För att få en enhetlig bedömning kommer Naturvårdsverket att hålla ett vägledningsmöte med handläggarna från länsstyrelserna den 18 januari.