Skogsstyrelsen har tagit fram en översikt över hur fodersituationen ser ut för landets älgar.
Foto: BGSmith / Shutterstock.com Skogsstyrelsen har tagit fram en översikt över hur fodersituationen ser ut för landets älgar.

Foderprognoser för älgförvaltningen

Som en del av den nya ekosystembaserade älgförvaltningen tar Skogsstyrelsen för andra året i rad fram en översikt över fodersituationen för de 147 älgförvaltningsområdena i Sverige.

Bland annat visar översikten hur utvecklingen av foderproducerande ungskog förväntas se ut de närmaste åren.
Denna översikt ska sedan vara underlag för beslut kring älgförvaltningsplaner.
– Vi hoppas att prognoserna ska vara ett stöd för en proaktiv älgförvaltning. Balansen mellan älgstam och fodermängd avgör hur stora skador det blir på skogen, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hyggen gynnar älgen
I allmänhet finns ett starkt samband mellan ungskogsarealens storlek och antalet älgar. Att ha ett aktivt skogsbruk med återkommande hyggesfaser är gynnsamt för älgen, eftersom de äter mycket av den ungsjog som etableras på hyggen. Älgarna föredrar tallungskog framför annan ungskog.
– Att ha koll på ungskog är viktigt för både jägare och skogsägare. Den har stor betydelse för älgens hälsa, såväl kondition som vikt och reproduktion, säger Christer Kalén i pressmeddelandet.

Foderprognoserna finns här: