Folkaktionen klagar hos EU

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik, FNR, skriver till EU:s miljökommissionär och klagar över den svenska rovdjursförvaltningens konsekvenser för befolkningen i de mellansvenska skogslänen. Folkaktionen hävdar att rovdjuren gör att livskvaliteten minskar och både småskalig djurhållning, fäboddrift och allmogejakt hotas av den växande vargstammen.

Med skrivelsen vill FNR överklaga Sveriges sätt att tillämpa Konventionen om biologisk mångfald, Art- och Habitatsdirektivet, Bernkonventionen samt de nationella miljökvalitetsmålen.
Förbundets syfte med skrivelsen är att återkoppla till M2010/3062/R rörande WWF, SNF och andra intresseorganisationers överklagande av svensk jakt på varg.
Sverige har ensidigt beaktat skyddsbehov för rovdjuren, men inte följt den övergripande målsättningen att alltid tillämpa en helhetssyn på biologisk mångfald och uthållig resurshushållning samt att beakta de ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala hänsyn som påbjuds vid återetablering av en art. Svensk rovdjurspolitik har även prioriterat rovdjur, framför allt varg, på bekostnad av ett flertal andra utrotningshotade vilda djur och växter och dessutom ett flertal extremt utrotningshotade lantraser genom att kvarvarande skogsbetesbiotoper riskerar utplåning förorsakat av rovdjurstrycket.
Till EU-skrivelsen har fogats en resumé från ett informationsmöte i Orsa 2010 om den svenska rovdjurspolitikens konsekvenser samt den nationella fäbodföreningens synpunkter på 2008/2009 års rovdjursproposition.
Utöver detta hänvisas till att den ansvarige veterinären för de svenska vargmärkningarna slagit larm om folkhälsorisker orsakade av vargrelaterade parasiter som dvärgbandmask och sjukdomar som rabies.