Foto: Erik Ågren/SVA Hos en rödräv skjuten under jakt i Borlänge kommun påvisades rävens dvärgbandmask vid undersökningar på SVA.

Hälsoläget bland de vilda djuren är gott

Bortsett från ett par oroande undantag var de vilda djuren i Sverige fria från allvarligare smittsamma sjukdomar 2022. Det visar SVA:s årligt rapport om sjukdomsövervakningen.

Under 2022 hanterade Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, viltsektion 3 528 hela djurkroppar, kroppsdelar eller prov från fallvilt i sin generella sjukdomsövervaktning som nu presenteras i rapporten Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2022.

– Förutom ett tack till mina medarbetare som undersökt de olika djuren som redovisas i rapporten vill jag rikta ett stort tack till alla jägare, ornitologer, hundägare och andra djurengagerade som med sina observationer gör det möjligt för oss att upprätthålla den här övervakningen hos vilda djur, säger Erik Ågren, veterinär och patolog på SVA samt redaktör för rapporten, i ett pressmeddelande.

Fokus i SVA:s övervakning ligger på de sjukdomar hos vilda djur som kan smitta till eller från tamdjur eller människor, samt de som kan tänkas påverka de vilda populationerna.

Fågelinfluensa och salmonella

Och även om hälsoläget över lag bedöms vara gott hos de vilda djuren finns det ett par undantag som oroar SVA: utbrotten av fågelinfluensa har fortsatt och salmonella påträffas regelbundet hos vildsvin.

Under 2022 konstaterades fågelinfluensa hos 24 fågelarter. Det som sticker ut är utbrotten på framför allt västkusten och Gotland under sommaren. Via SVA:s tjänst rapporteravilt kom det bara under juni och augusti 3 680, vilket kan jämföras med 298 rapporter under samma period 2021.

51 av 200 provtagna vildsvin var positiva för salmonellabakterier, varav 46 var den speciella grissalmonellan Choleraesius. Flest positiva fall hittades även 2022 i Skåne och Södermanlands län, men enstaka positiva fall hittades i andra län.

Ovanligt med trikiner

Hos vildsvin undersöks som bekant också trikinförekomsten. Och endast i 6 av nästan 114 000 prov påvisades trikiner.

Trikiner påvisades också i 2 av 476 björnar.

– Även hos andra djur finns trikiner, rovdjur som äter mycket gnagare drabbas då och då. Så länge man inte äter lodjur och varg är det ett mindre problem att trikiner påvisades hos 5 av 110 lodjur och 2 av 32 vargar. En siffra som sticker ut är att ingen av 162 rödrävar påträffades med trikiner i år, säger Erik Ågren.

CWD och rävens dvärgbandmask

SVA fortsatte under 2022 också sin övervakning av CWD, avmagringssjuka hos hjortdjur, med inriktning på att provta älgar och andra hjortdjur som uppvisar tecken på hjärnpåverkan eller hittas avmagrade. Inga fler positiva fall noterades under året.

Däremot gjordes ett fynd av rävens dvärgbandmask i ett nytt område, hos en rödräv skjuten under jakt i Borlänge kommun. Och hittills i år har ytterligare ett fynd gjorts i Dalarna, i en räv nordost om Avesta.

Den fortsatta provtagningen i de områden som tidigare har varit smittade visade att parasiten under 2022 fortfarande förekom i två kommuner, Uddevalla och Gnesta.

Viltverksamheten på SVA finansieras huvudsakligen av bidrag från Viltvårdsfonden, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, statsanslag och riktade projektmedel från Jordbruksverket.