Grävling fångad. Kravet på larm har slopats i föreskrifterna för  typgodkännande av fångstredskap.
Foto: Per Svensson Borrud/Pelles Photo Grävling fångad. Kravet på larm har slopats i föreskrifterna för  typgodkännande av fångstredskap.

Inget krav på larm i fällor

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter för typgodkännande av fångstredskap. Föreskrifterna träder i kraft den 15 februari 2014. Både kravet på larm och förslaget om tidsbegränsade typgodkännanden har slopats.

– Syftet med föreskrifterna är att skapa tydliga krav som fångstredskapen ska uppfylla så att vilt inte utsätts för onödigt lidande eller människor och tamdjur för fara. I föreskrifterna görs ingen skillnad på olika sorters vilt utan allt vilt ska skyddas från onödigt lidande. Fångstredskap är ett bra jaktmedel när de fungerar på ett säkert sätt, säger Mimmi Skog, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Berörda organisationer har haft möjligheter att ha synpunkter på föreskrifterna under en remissperiod.

Slopad tidsbegränsning
I det ursprungliga förslaget fanns till exempel förslag på en tidsbegränsning av typgodkännandet. Denna tidsbegränsning har tagits bort.

Dessutom fanns i förslaget ett krav på larm. Även detta krav har tagits bort efter synpunkter från remissinstanserna.

Kritik mot att betala för tester
Flera remissinstanser har också haft synpunkter på att konstruktören själv ska betala för tester av fångstredskap. Naturvårdsverket anser att det är rimligt att konstruktören själv ska betala för tester eftersom det till stor del handlar om kommersiell verksamhet.

– Vår förhoppning är att kostnader för tester tillsammans med ansökningsavgiften ska leda till ansökningar om typgodkännande av fångstredskap med hög kvalitet. Vi har dock minskat kravet på antal redskap som ska testas från fem till tre, kommenterar Mimmi Skog i pressmeddelandet.

Ju fler fångstredskap som testas samtidigt desto mer effektiva och billiga blir testerna. 

Svårt att avgöra kostnaderna
Hur mycket testerna kommer att kosta är svårt att avgöra, enligt verket.

Det beror bland annat på tillgången på vilt, hur lång tid testet tar och hur effektiv själva konstruktionen är. Om det i framtiden skulle uppstå en situation där det finns ett behov av ett fångstredskap för en viss art, men där det saknas ekonomiskt incitament för testverksamheten kan Naturvårdsverket utreda möjligheten till alternativ finansiering.

Ska granska fällanvändningen
Under 2014 planerar Naturvårdsverket att inleda arbetet med att se över föreskrifterna för användningen av fångstredskap. Avsikten med översynen är att villkor för användningen av fångstredskap ska regleras på ett mer enhetligt sätt och ta större hänsyn till djurskydd, säkerhet och selektivitet.