Anders Toresson, VD på Torsbo Handels AB, begär ersättning för den ekonomiska förlust bolaget gör för de vapenaffärer som inte går att genomföra i väntan på att kunden ska få licensansökan handlagd av polismyndigheten i Västra Götalands län.
Anders Toresson, VD på Torsbo Handels AB, begär ersättning för den ekonomiska förlust bolaget gör för de vapenaffärer som inte går att genomföra i väntan på att kunden ska få licensansökan handlagd av polismyndigheten i Västra Götalands län.

Jaktföretag kräver ersättning

Torsbo Handels AB skickar idag, fredag, in en begäran till Justitiekanslern (JK) om ersättning för de ekonomiska förluster som de otillåtet långa handläggningstiderna för vapenlicensärenden hos polismyndigheten i Västra Götalands län orsakat företaget. Trots upprepad kritik från JK kan handläggningstiderna röra sig på över ett år.

Torsbo Handels AB ersättningskrav omfattar den direkt ekonomiska skada företaget orsakats genom att kunderna inte kan hämta ut och betala för vapen innan licens har beviljats.
Handlarna måste fortfarande betala leverantörerna för vapnen oavsett om de dessförinnan fått betalt. 
När problemen är så omfattande och långvariga som varit fallet så handlar det om betydande belopp.
– Problemen med licenshanteringen är ett existentiellt hot mot jakt- och vapenhandeln i Sverige. Fungerar inte licenshanteringen kommer vi jakt- och vapenhandlare inte att överleva på sikt. På kortare sikt kommer det leda till färre företag och färre arbetstillfällen, främst på landsbygden. Redan idag ser vi hur branschen krymper och företag slår igen, säger Anders Toresson, VD för Torsbo Handels AB.

Ingen förbättring trots kritik
JK har upprepade gånger riktat kritik mot hur polismyndigheten i Västra Götalands län hanterar vapenlicensärenden, men det har inte blivit någon förbättring. Handläggningstiderna är fortfarande orimligt långa.
Orsaken till de långa handläggningstiderna ligger hos polismyndigheten, där man bland annat ställt krav på sökande som inte återfinns i lag eller förordning.
Det har även förekommit att man inte alls har handlagt vissa typer av licensansökningar. Detta tas upp i den senaste kritiken från JK. Förvaltningsdomstolarna har vid flera tillfällen påtalat att polismyndigheterna måste ha lagstöd för sina beslut.

”En markering”
Med kravet vill Torsbo Handels AB dels få ersättning för sina kostnader, dels markera att det inte är acceptabelt att en myndighet inte på ett godtagbart sätt utför de arbetsutgifter som den är ansvarig för.
– Det borde vara en självklarhet att myndigheter följer lagens krav på skyndsamhet och lika självklart att det är myndigheten och inte vi företagare som skall bära förlusterna om inte lagen följs, avslutar Anders Toresson.