JRF agerar nu för att den beslutade vargjakten ska genomföras som beslutat. Infälld: Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.
Foto: Tobbe Lektell JRF agerar nu för att den beslutade vargjakten ska genomföras som beslutat. Infälld: Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.

JRF överklagar stoppad vargjakt

Jägarnas Riksförbund (JRF) överklagar den stoppade licensjakten på varg. Utgångspunkten i JRF:s överklagan är att föreningen Nordulv redan fått sin sak överprövad och att Sverige därmed uppfyller intentionerna i Århuskonventionen.
– Vi agerar eftersom Nordulv överklagat rätten att överklaga, inte själva vargjakten, säger Per Wanström, generalsekreterare vid JRF.

Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade jakten och nu är det Kammarrätten i Göteborg som får ärendet på sitt bord.
Nordulv har anfört att det skulle strida mot EU-rätt, Århuskonventionen, att medborgare inte kan överklaga myndighets beslut till domstolar.

Gör inte lag av konvention
– Vi har inte den rättstraditionen i Sverige, att vi tar konventioner rakt upp och ned och gör dem till lag. I det enda fall det skett är Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Annars gör Sverige normtolkningar och kollar att våra lagar stämmer med konventionernas intentioner, säger verksamhetschefen och förbundsjuristen på Svenska samernas riksförbund, Jenny Wik-Karlsson, som bistått JRF med överklagandet.

Har fått sin sak prövad
Hon poängterar att konventionen inte pekar ut att det måste vara just en domstol som överprövar överklaganden.
– Nordulv har fått sin sak prövad och därför borde de fått sin framställan avvisad. Det är ingenting konstigt, för så är det i många andra länder, och så har vi det med annan lagstiftning i Sverige, säger Jenny Wik-Karlsson.

Förhandsavgörande från EU
Hon menar att ideliga överklaganden av licensjakter riskerar lägga sig som en blöt filt över hela rovdjursförvaltningen. Nästa steg att vända sig till EU och få ett förhandsavgörande.
– Det kan inte vara rimligt för någon, att de här frågorna hela tiden ska gå i rättsordningen. Då måste det finnas ett fel och förhandsavgörande är alternativet, säger Jenny Wik-Karlsson.
Flera överklagande vargföreningar har lyft fram att Sverige inleder licensjakt, trots att EU driver så kallade överträdelseärenden i fallen med tidigare licensjakter.
Så kan man inte göra, framhåller Jägarnas Riksförbund i sin överklagan, som undertecknats av ordförande Solveig Larsson och generalsekreterare Per Wanström.

”Strider mot allmän rättsgrund”
”Vidare vill JRF här anföra att de ärenden som initierats till EU kommissionen i dagsläget ej på något sätt avgjorts de åligger ej förvaltningsrätten att föregå en eventuell process om överträdelse. Ett sådant förfarande strider mot allmänna rättsgrundsatser och förutsägbarhet. /…/ i denna rättsordning ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt”, skriver Jägarnas Riksförbund till Kammarrätten.

Människan en del av ekosystemet
JRF pekar på att den inställda jakten drabbar människor socioekonomiskt.
”I riktlinjerna för konventionen om biologisk mångfald finns ett antal principer fastlagda, de s.k. Malawiprinciperna. Dessa principer fastslår bland annat att människan utgör en del av ekosystemet, detta är helt i linje med direktivets inledande artiklar om att kulturella och socioekonomiska konsekvenser skall tillmätas betydelse vid tolkningen av direktivet. Denna syn har implementerats av Sveriges riksdag och regering vid flertal tillfällen, jmf ”Strategiska beslut om förvaltning av vilt bör bygga på helhetsbedömningar av det komplexa samspelet mellan rovdjur och bytesdjur samt effekter på näringsverksamhet”, framhåller JRF i sin överklagan.

30 vargar vid EU-inträdet
Förbundet trycker också på att EU:s art- och habitatregler säger att medlemsländerna inte får ha färre djur av så kallat hotade arter än när direktivet trädde i kraft. Det skedde 1 januari 1995 och då hade Sverige omkring 30 vargar.

Förvaltningsrättens kompetens?
– När det gäller Nordulvs överklagande, och Förvaltningsrättens beslut att stoppa jakten, måste man framhålla att det faktiskt är riksdagen som stiftar lagarna. Domstolarna i Sverige har inget tolkningsföreträde i pågående mål i EU-domstolen, utan ska skipa rättvisa enligt våra nationella lagar, säger JRF:s generalsekreterare Per Wanström.
Han pekar på att den planerade licensjakten inte ens skulle innebära att tillväxten i stammen skjuts.
– Man börjar undra över hur Förvaltningsrätten ser på sin egen kompetens, men det kanske är hårt sagt, avslutar Per Wanström.