Svenska Kennelklubben befarar att den bantade jakttiden på ripa innebär slutet för jakt och träning med fågelhundar under vintern.
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson Svenska Kennelklubben befarar att den bantade jakttiden på ripa innebär slutet för jakt och träning med fågelhundar under vintern.

Kennelklubben agerar i ripjaktsfrågan

De nya jakttiderna avseende ripa har gett upphov till ett utbrett missnöje. Nu ansluter sig Svenska Kennelklubben till dem som vill se en omedelbar förändring.

I en hemställan till näringsdepartementet daterad 27 maj 2021 skriver Svenska Kennelklubben, SKK, bland annat att jakttiderna för dal – och fjällripa snarast bör ändras i enlighet med det förslag som regeringen remitterade, nämligen den 25 aug till 15 mars och påtalar att majoriteten av remissinstanserna ställde sig positiva till detta.

Omintetgör jakt och träning
I skrivelsen poängterar SKK även att den begränsning som nu införts helt saknar vetenskapligt stöd då såväl dal – som fjällripa har stabila populationer, samt att den kortare jakttiden, avslut 15 februari, helt omintetgör möjligheterna till jaktträning och jakt med fågelhundar vintertid.