Länsstyrelsen försvarar skyddsjakt

Den lilla föreningen Nordulv överklagar systematiskt alla skyddsjaktsbeslut på varg. Nu vänder föreningen sig till Naturvårdsverket och anför en rad argument emot att vargen som misstänks ha jagat kor i Sandviken ska få skjutas.

Jakt & Jägare har bett länsstyrelsen svara på Nordulvs kritik.

Enligt sekreteraren i Nordulv, Jacob Norstedt-Moberg, har föreningen i dag ”ett par hundra” medlemmar. Så vitt han vet är man ensamma om att överklaga skyddsjakten i Sandviken. Men föreningen överklagar alla skyddsjakter.

– Ja, det försöker vi göra, säger Jacob Norstedt-Moberg.

Länsstyrelsen i Gävleborg beslöt att jägare har fram till den 17 augusti på sig att skjuta den varg som misstänks ha skrämt 21 kvigor på flykt i Sandviken. De sprängde staketet och sprang till en granngård tre kilometer bort. Där var de så uppjagade att det tog flera dagar innan de lät sig transporteras hem igen.

Länsstyrelsens spårare och handläggare, Göran Vesslén, hittade vargspår vid hagen.


”Kobetesområde”

Föreningen Nordulv skriver på sin hemsida:
”Skyddsjakt pga skrämda kor riskerar att bli prejudicerande. Om skyddsjakt ska beviljas för att kvigor kan skrämmas och att man inte förväntas kunna stängsla tillräckligt noggrant för nötkreatur så kommer största delen av södra Sverige att utgöra ett ”kobetesområde”, ungefär som ”renbetesområde”, där varg inte kan etableras. Att en varg passerar en kohage kan inte vara tillräckligt skäl för att den ska jagas. Detta har aldrig tidigare ansetts utgöra grund för skyddsjakt och därför riskerar detta fall att få svåröverskådliga konsekvenser”, skriver Nordulv.

Kommentaren andas att korna skulle kunna stängslas in bättre, men det tror inte Göran Vesslén på.

– Den här lantbrukaren har stängslat så bra man kan stängsla kring kor. Med grövre staket skulle det vara uppenbar risk för att korna gör sig ordentligt illa om de får panik och spränger staketet, säger Göran Vesslén.

Den drabbade lantbrukaren sökte skyddsjakten, fick den beviljad och utsågs själv till jaktledare.

Vargjakt som nöje?
Föreningen Nordulv skriver i sin överklagan:

”Det är välkänt att många finner ett nöje i vargjakt och att då låta den som söker skyddsjakt också få leda jakten är inget annat än att premiera skyddsjaktsansökan. Myndigheten visar med detta att den som vill jaga varg kan få göra det bara den ansöker, i synnerhet när kraven på skador och bevisning är så låga som i detta fall. Det ligger väldigt nära licensjakt”, skriver Nordulv

Göran Vesslén menar att det föll sig helt naturligt att låta ägaren till korna hålla i skyddsjakten.

– Den genomförs i det område där han har absolut bäst lokalkännedom, säger Vesslén.

Nordulv vänder sig emot att det kan tillåts skyddsjakt på en vargtik, som det rör sig om i det här fallet, när det finns risk för att hon har valpar.

– Vi har spårat henne en längre tid och hon har varit ensam i området. Hundra procent säkra kan vi naturligtvis inte vara, men här är sannolikheten för att hon har valpar liten, säger Göran Vesslén.

Får Nordulv överklaga?
Naturvårdsverket ska på måndag ta ställning till föreningen Nordulvs överklagande. Först och främst är frågan om föreningen överhuvudetaget har rätt att överklaga skyddsjaktsbeslutet, enligt förvaltningslagen. Frågan är om man är sakägare.
Så här argumenterar föreningen Nordulv i sin överklagan:
”Föreningen Nordulv företräder dess medlemmars sakintresse att tillse att unionsgemensamma förvaltningsintressen i form av bl.a. Art- och Habitatdirektivet efterföljs. Likväl har vi alla såsom EU-medborgare enligt Århuskonventionen skyldigheter att inför kommande generationer skydda miljön och rättigheter att överklaga fattade beslut. Vi är också sakägare enl. Förvaltningslagen § 22: ”Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Med tanke på att sakfrågan är av allmänt unionsintresse (EU) och står under tillsyn av EU-kommissionen för Miljöfrågor, vilken är en unionsgemensam instans, har Nordulvs medlemmar såsom unionsmedborgare ett legitimt intresse att se till att unionens lagar och regler efterföljs och därmed ett sakintresse i frågan.

Nordulv överklagar alltså i egenskap av sakägare skyddsjaktsbeslutet av nämnda skäl samt för att det är för dåligt underbyggt och strider mot EU:s krav på den svenska skyddsjakten. Vi begär omedelbar inhibition av beslutets verkställande.

Det beslut ang. vårt överklagande som skall fattas önskar vi riktas till Föreningen Nordulv direkt och exklusivt utan att ev. överklaganden från andra organisationer nämns och behandlas samtidigt. Det har tidigare hänt att vi klumpats ihop med andra organisationer i besluten vilket vi inte är tillfreds med”, skriver föreningen Nordulv.