Även lövträd betas hår av älgarna. Men när det gäller ungtallar får var femte tall en ny älgskada på stammen i Kiruna och Överkalix. Det är en rekordnotering när det gäller betesskador.
Även lövträd betas hår av älgarna. Men när det gäller ungtallar får var femte tall en ny älgskada på stammen i Kiruna och Överkalix. Det är en rekordnotering när det gäller betesskador.

Larm om betesskador i Norrbotten

Betesskadorna av älgar i norra Norrbottens ungskogar är fortsatt oacceptabelt höga, hävdar Skogsstyrelsen med stöd av älgbetesinventeringen (Äbin). Hårdast drabbade är områdena kring Kiruna och Överkalix med cirka 20 procent färska skador.

– Älgskadorna är så allvarliga att de försvårar skogsägarnas möjligheter att nå de skogspolitiska målen om uthållig och värdefull virkesproduktion och bevarande av biologisk mångfald, kommenterar Bo Leijon, regionalt viltansvarig på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Sex kommuner i länets tre nordligaste älgförvaltningsområden har inventerats.

Rekordstora skador
Kiruna och Överkalix är sedan flera år mycket hårt drabbade områden. Där uppmättes under senaste vintern de högsta skadenivåerna någonsin, cirka 20 procent färska skador. Var femte ungtall fick alltså en ny älgskada på stammen.

– Vi bedömer att hårt betestryck under flera år har utarmat skogen på viltfoder, vilket gör ungskogen mer känslig för älgbetning med ökad risk för stamskador. Älgarna tvingas gå hårdare på det vinterfoder som finns. En åtgärd vore att tillfälligt sänka älgstammen under den nivå som är långsiktigt önskvärd och låta foderreserven växa till sig. Det skulle gynna både skog och älg, säger Bo Leijon.

Inte hållbart på sikt
I övriga områden, Övertorneå, Pajala, Jokkmokk och Gällivare, ligger skadenivåerna mellan åtta till 14 procent, vilket är klart över vad som är långsiktigt hållbart.

Skadorna på ungskog varierar mellan åren. Att senaste vintern var svår ur skadesynpunkt kan ha flera orsaker – snödjup, älgvandringar och tillgång till alternativt foder.

Älgförvaltningen måste anpassas så att skadekatastrofer undviks även de år när ogynnsamma snöförhållanden leder till särskilt högt betestryck, hävdar Skogsstyrelsen.

Skador från ett enskilt år består annars under skogens hela omloppstid.


Även lövträd betas hårt

Inventeringen visar att även lövträd betas hårt. Rönn och asp har därmed små möjligheter att växa upp till träd i Norrbottens ungskogar.

Skogsstyrelsen bistår älgförvaltningen med kunskap om skogens tillstånd, i första hand om skogsskador och älgfoderprognoser, samt råd om viltanpassad skogsskötsel.

Inventering av älgskador på skog (Äbin) och viltfodersituationen är en förutsättning för en god precision i älgförvaltningen.

– Den nya viltförvaltningen ger förutsättningar för en god förvaltning. Årets Äbin-resultat visar tydligt att det krävs fortsatta krafttag från alla parter för att komma tillrätta med skadeproblematiken i norra Norrbotten, avslutar Bo Leijon i pressmeddelandet.