Fick igenom motionen. Henrik Tågmark, andre vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, fick med sig LRF:s förbundsstämma på sin ”vargmotion”.
Fick igenom motionen. Henrik Tågmark, andre vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, fick med sig LRF:s förbundsstämma på sin ”vargmotion”.

LRF antog ”vargmotion”

Andre vice ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark, har fått en viktig ”vargmotion” antagen av LRF. Förbundsstämman ställer sig bakom kravet att LRF ska jobba för statlig ersättning för minskat jaktvärde på grund av varg. Nedan följer motionen i sin helhet.

Det är med kluvna känslor som vi djurägarna släpper djuren på bete till våren när man kan befara att några av djuren blir vargmat.LRF har drivit frågan om full ersättning för skador, kostnader och rovdjursstängsel mot Naturvårdsverk och regering. Framgången har varit begränsad med byråkrati och myndighetsmotstånd som inte är enkelt för djurägare att bryta igenom. I takt med den explosion av vargföryngringar som pågår blir problemen än värre!

Som markägare märker man också att intresset för att arrendera jakt på senare år, i vargreviren minskar i snabb takt och därmed också arrendepriserna. Mäklare konstaterar att jakträtten på mindre fastigheter tillmätes inget större värde idag, vilka det var stor efterfrågan på för 15 år sedan.

Äganderätten
Äganderätten har alltid varit en ledstjärna för LRF, men på ett område ser man dock märkligt nog inte LRF värna om äganderätten, nämligen beträffande jaktvärdet på våra fastigheter!

Den fiasko-artade Rovdjursutredningen ville uppenbarligen inte ta i frågan.

Enl. Svefa som är statens egna fastighetsvärderare

i samband med reservatsbildningar i länet, så har man dokumenterat jaktvärdet till 50 kr/ha/år i centrala delarna av Värmland. Jaktvärdet varierar givetvis kr i länet men om man utgår ifrån 50 kr/ha/år som Svefa har gjort, och med 3% kalkylränta så får man värdet på jakten till 1 667 kr/ha. Om man räknar med att bara 50% av jaktvärdet försvinner i vargreviren i och med att man inte kan använda löshundsjakt och att det samtidigt sker en decimering av viltet, så betyder detta en värdeminskning på 800-900 kr/ha

Varg nästan överallt
Eftersom Länsstyrelsen idag räknar med att Värmland hyser minst 25 vargrevir så innebär det att större delen av länet är drabbat av varg vilket innebär ca 1,7 milj. ha.

Den totala jaktvärdesförlusten skulle då uppgå till 1,36 miljarder på dessa värderingsgrunder ,som SVEFA använder sig av och som markägarna i Värmland skulle vara berättigade att ersättas med I det läge vi nu befinner oss i!

LRF måste agera för att jaktens värde och bevarande i framtiden tillhör markägaren, vilket man inte gör idag!

Kapitalförluster
Dagen rovdjurpolitik innebär inte bara förlorad livskvalite` utan även stora kapitalförluster för oss markägare när våra jaktmarker blir intervenerade av vargar utöver alla skador och problem i djurhållningen!

Eftersom vargantal inte ser ut att kunna minska till acceptabla nivåer för oss på landsbygden, så måste LRF med kraft kräva fulla ersättningar för alla former av rovdjursskador-förluster!

Vi begär därför att; LRF med skärpa driver även denna ersättningsfråga avs. jaktvärde emot våra beslutsfattare i regering och riksdag!

Yrkande: Att motionen godkännas på avdelningsmötet för vidare behandling på Länsförbundsstämman och Riksförbundsstämma