Fredrik Widemo har gjort en attitydundersökning gällande älgstammens storlek.
Fredrik Widemo har gjort en attitydundersökning gällande älgstammens storlek.

Majoriteten jägare överens – älgarna är för få

För många älgar eller för få? Svaret beror på vilken intressegrupp som får frågan. Inom jägarkåren anser en majoritet att det finns för lite älg.

När den nya älgförvaltningen infördes 2012 var en av målsättningarna att minska betesskadorna på skogen. Sedan dess har älgstammen minskat med 20 procent.
Älgens bete på växande tallskog har varit en källa till konflikter mellan skogsbruket och jägarkåren sedan ”älgexplosionen” under slutet av 1970 och början av 1980 talet. Att få till en fungerande samförvaltning av de två resurserna, älg och skog, är en utmaning.

Attityder
Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, håller på att färdigställa en rapport om attityder till vilt och viltförvaltning. En del av det arbetet handlar om jägares och skogsägares attityder till älgstammens storlek före och efter att den nya älgförvaltningen infördes.
– Vi har mätt olika intressegruppers attityder till viltstammarna vid upprepade tillfällen. Jämför vi attityderna 2013 med 2021 så har det skett en tydlig förändring bland jägarna, där en allt större andel vill ha fler älgar. Det är bara enstaka procent som vill sänka älgstammen, säger Fredrik Widemo i ett pressmeddelande från SLU.

Konflikter
Bland de privata skogsägarna anser fler än hälften att älgstammen är lagom medan en fjärdedel vill sänka stammen ytterligare.
– För att få till en bra förvaltning där olika intressenter samverkar är det viktigt med kunskap om vad olika grupper tycker och tänker kring dessa frågor. Idag vill många jägare ha fler älgar, skogsägarna tycker antalet är lagom medan förvaltningsmålen säger att vi ska minska antalet. Det kan leda till konflikter när en av grupperna ska utföra jobbet, säger Fredrik Widemo.

Länsvisa skillnader
Åsikterna kring älgstammens storlek skiljer sig markant mellan olika län. I Skåne tycker 41 procent av de tillfrågade jaktkortslösarna att det finns alldeles för få älgar. I Södermanland, Östergötland och Gävleborg, delar 31 procent denna åsikt, medan det i Kronoberg bara är fyra procent av de tillfrågade som anser att älgarna är alldeles för få.