Till slut gick domen emot mannen som ville ha kvar sina vapen på fastigheten som hans dotter övertagit.
Foto: Mostphotos Till slut gick domen emot mannen som ville ha kvar sina vapen på fastigheten som hans dotter övertagit.

Nekas att förvara vapen på släktgården

Kammarrätten fastslår att en man inte får förvara sina vapen på släktgården där han inte längre är skriven. I stället förordar rätten att mannen ska lägga vikter i skåpet och placera det på hemadressen.

Först sa polismyndigheten nej till mannens ansökan om att få förvara sina vapen på en släktgård där han haft dem sedan 1988.
Mannen poängterade att förfarandet följt vapenlagen, men att hans dotter och svärson övertog gården 2020.
Eftersom han själv numera bor i en mindre bostadsrätt med golvvärme och gipsväggar tyckte han inte att det gick att förankra vapenskåpet på ett säkert sätt.

Avslog ansökan
Men polismyndigheten avslog med hänvisning till att mannen ”inte är förhindrad att själv förvara sina vapen och det har inte framkommit andra uppgifter som skulle kunna utgöra särskilda skäl att frångå huvudregeln om att vapen ska förvaras hos tillståndshavaren. Vid en helhetsbedömning är det inte motiverat att förvaring av vapen ska ske hos någon annan”.
Den sökande överklagade beskedet till förvaltningsrätten i Jönköping och fick rätt.
I sin dom skrev rätten att det i förarbetena till lagen beskrivs situationer då en vapenägare kan få lov att förvara vapen på andra ställen än hemadressen.

En helhetsbedömning
Bland annat nämndes exemplet att ett barn flyttar från föräldrarna, men ska fortsätta att jaga på en förälders jaktmark.
Samtidigt påpekas i domen att det enligt gällande föreskrifter inte räcker att det är bekvämare att förvara vapnen hos någon som bor närmare jaktmarken.
Men sammanfattningsvis konstaterade man att:
”Vid en helhetsbedömning framstår det därmed som motiverat och mer lämpligt att förvaring sker hos annan än hos honom. Särskilda skäl för förvaring hos annan föreligger således.”

Domen ändrades
Målet återförvisades till polismyndigheten för beviljande av tillstånd.
Men polismyndigheten valde att överklaga till kammarrätten i Jönköping och yrkade att förvaltningsrättens dom skulle upphävas.
Kammarrätten gick på polismyndighetens linje och fastslog att det inte finns ”särskilda skäl för att medge förvaring hos annan.”
Man poängterar också att det framgår av polisens allmänna råd att ett vapenskåp kan förses med tyngder så att det kommer att väga 150 kilo och att detta är ett alternativ till förankring.
Ett kammarrättsråd hade dock en annan uppfattning och menade att målet återigen borde återförvisas till polismyndigheten för en ny bedömning.