Håkan Johansson tvingades avliva Albin med ett nackskott. När han släpat ut honom till vägen tog han en sista bild av sin jaktkompis, som blev tio år gammal.

Håkan Johansson tvingades avliva Albin med ett nackskott. När han släpat ut honom till vägen tog han en sista bild av sin jaktkompis, som blev tio år gammal.

Nja till skyddsjakt

Nja.
Så kan man sammanfatta länsstyrelsens inställning till fyra ansökningar om skyddsjakt på varg i Fulufjällsreviret i Dalarna.
Länsstyrelsen säger nej, men öppnar ändå för möjligheten att Naturvårdsverket kan komma fram till motsatsen.

Totalt har fyra av varandra oberoende ansökningar om skyddsjakt på vargarna i Fulufjället kommit in till myndigheterna. I två fall handlar ansökningarna om att hela flocken ska skjutas bort. I ett fall handlar det om skyddsjakt på två vargar. Dessutom finns en ansökan där antalet vargar som ska skjutas inte specificerats.

Lokal enkät 
Håkan Johansson är en av dem som sökt skyddsjakt. Han skickade sin ansökan till myndigheterna efter att hans fläckige rysstövare, Albin, attackerats av varg under rävjakt för några veckor sedan. Håkan Johansson tvingades skjuta hunden i nacken efter attacken.
Håkan Johansson stödde sin ansökan på en enkät där alla boende inom Fulufjällsområdet tillfrågats i en enkätundersökning. 93,6 procent av de tillfrågade skrev under på att hela flocken bör skjutas.

Avstyrker, men… 
Naturvårdsverket tar det formella beslutet. Sent på fredagseftermiddagen blev länsstyrelsens tjänstemän i Dalarna klara med sitt yttrande över ansökningarna.
Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt, men håller öppet för att Naturvårdsverket kan komma fram till motsatsen. Om det blir så, föreslår länsstyrelsen i Dalarna att skyddsjakten ska inriktas på två ungvargar i flocken.

Låter uppgiven
Håkan Johansson låter uppgiven när han kommenterar länsstyrelsens yttrande.
– Jag är inte ett dugg förvånad. Vi är många som fullständigt tappat tilltron till länsstyrelsen. De fattar inte, eller vill inte fatta, vilken situation vi lever med i det här vargreviret, säger Håkan Johansson.
Här nedan kan du läsa länsstyrelsens yttrande i sin helhet:

Yttrande över ansökningar om skyddsjakt på vargar i Fulufjällsreviret, Malung-Sälens kommun

Naturvårdsverket har begärt yttrande över fyra ansökningar om skyddsjakt på vargar i Fulufjällsreviret i Malung-Sälens kommun (Dnr 411-7319-09 Nv).

Jägareförbundet Dalarna har på uppdrag av berörda sakägare ansökt om skyddsjakt efter två vargar i norra delen av Malung-Sälens kommun. Området som ansökan hänvisar till omfattar det så kallade Fulufjällsreviret. Ansökan hemställer om skyddsjakt utifrån skadebilden i reviret och olägenhetsaspekten för de boende i området.
Pierre Hedlund och Lena Karlsson, fäbodbrukare vid Hållvallens fäbod, har ansökt om skyddsjakt på alla vargar i Fulufjällsreviret. Ansökan hänvisar till närgångna vargar som rört sig nära fäboden och byarna Nornäs och Sörsjön. Brukarna är även oroliga för den kommande sommaren och möjligheten till hjälp av hundekipage eftersom det finns ovilja att ha hundar lösa i området.
Håkan Johansson har med stöd av innevånarna i Sörsjön, Nornäs, Tyrinäs, Lövnäs och Horrmund ansökt om skyddsjakt på alla vargar som rör sig obehindrat i byarna kring Sörsjön. Ansökan hänvisar till händelser de senaste veckorna med två vargdödade hundar och vargar som rört sig runt bostäderna i byarna vilket har resulterat i oro och rädsla för invånarna.
Thomas Eriksson, ansvarig för eftersök i Särna-Idre Jvk, och Tomas Dahlqvist, områdesansvarig i rovdjursakutgruppen, har ansökt om skyddsjakt på varg i Fulufjällsreviret. Ansökan hänvisar till att tätheten av varg i markerna har lett till att hundägare är tveksamma att använda lösa hundar i eftersök av skadat vilt samt stöta bort eller avliva problembjörnar i områden med varg.
Idre nya Sameby har hemställt om att alla vargar i Fulufjällsreviret tas bort, med motivet att vargstammen i samebyns närområde har ökat. Samebyn gör bedömningen att behovet av reservbetsområdena kommer att behövas nyttjas mer framöver och förekomsten av varg gör att detta blir omöjligt.

Vargförekomst i området

Vintern 2007/08 spårades ett revirmarkerande par i det så kallade Fulufjällsreviret. Fulufjällsreviret är beläget öst och syd öst om Fulufjället och ligger utanför Samebyns betesområden. Sommaren 2008 föddes valpar och vintern 2008/09 spårades sex vargar i reviret. Föräldraparet och tre tikvalpar märktes med radiosändare av forskningsprojektet Skandulv under vintern, hanen märkets i december och tiken och de tre valparna i januari.
En varg född i Görsjöreviret hittades i början av mars död inom Fulufjällsreviret och konstaterades vara dödad av de stationära vargarna. Enstaka ensamma vargar har även tidigare år tillfälligt uppehållit sig i området.
I maj 2009 utvandrade alla de tre märkta 1-åriga valparna och nya valpar föddes. Under förvintern har 9-10 vargar spårats i reviret.
En sammanställning av inrapporterade observationer samt Länsstyrelsens egna spårningar i Sörsjön finns sammanställda i bilaga. Håkan Johansson har även inkommit med en lista med observationer i området kring Sörsjön och Nornäs. I Länsstyrelsens bedömning är även dessa observationer tagna i beaktande.

Skador och förebyggande åtgärder

Skador under 2009
Den 13 juni dödades och skadades ett stort antal får i en hage norr om Sörsjön. Trettiosex får hade dödats eller skadats och sju får saknades efter angreppet. Positioner från föräldrartikens sändare visade att hon befunnit sig på platsen. Vargen eller vargarna har sannolikt kommit in i hagen som saknade stängsel mot vattnet, genom att simma över vattendraget Fulan. De överlevande fåren flyttades till en annan hage.
Den 30 juni dödades två får sannolikt av varg vid Hållvallens fäbod. Besiktningen försvårades eftersom endast rester av fåren återstod. Utifrån kadaverhanteringen kunde dock björn uteslutas som skadegörare. En spillning samlades in och även om inte DNA-analysen lyckades, kunde dock det fastställas att den kom ifrån ett hunddjur. Positioner från föräldrartiken i Fulufjällsreviret visar att hon inte var i området för tidpunkten för angreppet.
Den 30 oktober under jakt dödades en blandrashund av varg vid Ejskogsfjället, ca 40 km söder om Sörsjön. Positioner från föräldrartiken i Fulufjällsreviret visar att hon uppehållit sig på fallplatsen vid tidpunkten för skadetillfället och i minst 10 timmar efter.
Den 3 november skadades en ryskfläckig stövare av varg vid Upp-Van ca 40 km öster om Sörsjön. Skadorna var så allvarliga att ägaren var tvungen att avliva hunden. Den sändarförsedda tiken var inte på skadeplatsen vid tidpunkten och platsen ligger utanför det området som bedöms som Fulufjällsreviret. Spårningar i området av Länsstyrelsen visade att det var en ensam varg som kom ifrån väster som angrep hunden.

Tidigare skador

I slutet av september 2007 skadades en hamiltonstövare av varg vid Räsåsätern ca 10 km sydväst om Sörsjön, och i september 2008 dödades en finsk stövare av varg vid Särksjön ca 10 km väster om Sörsjön.
Mellan åren 2002 till och med 2003 registrerades fem angrepp av björn på tamdjursbesättningar i området. Efter 2007 har fyra angrepp av björn på fårbesättningar rapporterats in till Länsstyrelsen.

Förebyggande åtgärder

Länsstyrelsen har betalat ut bidrag till rovdjursavvisande stängsel och pejlutrustning till fäbodbrukare i området. Bland annat har bidrag beviljats samt att Länsstyrelsen har varit behjälpliga vid uppsättning av stängsel till brukare som fick angrepp under sommaren.
Efter upprepade angrepp av björn på fårbesättningen vid Hållvallens fäbod under sommaren 2008 beviljade Länsstyrelsen skyddsjakt på en björn 30 juli. En björn fälldes den 10 augusti. Även under sommaren 2009 beviljade Länsstyrelsen skyddsjakt på en björn efter upprepade angrepp vid fäboden. Ingen björn fälldes.
Länsstyrelsen har även gjort flera särskilda informationsinsatser i området. Förutom det ordinarie arbetet kring informtion har Länsstyrelsen vid tre tillfällen arrangerat möten i området för allmänheten om Länsstyrelsens arbete med rovdjur. Den 28 augusti 2008 samt den 17 juni 2009 i Fulufjällets Naturum och den 3 mars i Sörsjön. De två sistnämnda mötena deltog även en representant för forskningsprojektet Skandulv.

Länsstyrelsens bedömning

Sörsjön och byarna i dess närhet ligger mitt i Fulufjällsreviret. Byarna är långsmala och ligger utmed länsvägen som delar reviret, vilket innebär att vargarna måste korsa vägen för att ta sig runt i reviret. Det är tydligt att vargarna har valt att ha övergångar genom byarna. Vargarna har emellertid inte uppvisat något beteende att uppehålla sig i byarna. Det finns rapporter om vargar som dagtid jagat rådjur i Nornäs, men annars har de flesta observationerna skett tidigt på morgonen. Länsstyrelsen förstår dock att detta rörelsemönster hos vargarna leder till oro och rädsla hos de boende.
Att förebygga skador på lösdrivande hundar och fritt betande tamdjur är svårt. Den sammanställda skadebilden visar att dessa vargar gör den skada man kan förvänta i ett vargrevir. Länsstyrelsen vill dock poängtera att för de enskilda som drabbas är alla skador allvarliga. Länsstyrelsen har även tagit samebyns synpunkter i beaktande.
Skyddsjakt på varg kan ske genom särskilt myndighetsbeslut med stöd av 23a och 27 §§ Jaktförordningen (1987:905). Dock krävs att vissa allmänna villkor är uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna tillåtas. Dessutom ska det inte finnas någon annan lämplig lösning och det ska inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i deras naturliga utbredningsområde.
Sett mot denna bakgrund och den samlade bedömningen kan inte Länsstyrelsen bifalla skyddsjakt, men om Naturvårdsverket skulle finna, att det mot bakgrund av att en ny rovdjurspolitik har beslutats av Riksdagen och att det pågår förberedelser för en licensjakt på varg under kommande år, att det är rimligt att ta fasta på prop 2008/09:210 skrivningar att man i första hand ska bedriva skyddsjakt, och därför är beredd att bifalla skyddsjakt, så anser Länsstyrelsen att skyddsjakten bör inrikta sig mot två ungvargar.

Läs mer
Så långt länsstyrelsens yttrande. Den som vill läsa om händelsen när Håkan Johansson miste sin stövare, Albin, hittar den på följande länk:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=399487