Foto: JRF/Mostphotos Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, tycker att det är bra att ansvarsfördelningen uttrycks tydligt i den uppdaterade strategin.

Ny strategi lyfter viltet som resurs

”Det är bra att man är tydlig med att viltet är en resurs som ska brukas och att man har en långsiktig strategi”, så kommenterar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029.

Naturvårdsverket offentliggjorde nyligen sin strategi för hur viltet ska förvaltas i framtiden. Inledningsvis fokuserar man på tre övergripande perspektiv:

Bevarande av viltarter, brukande av viltet som resurs samt begränsning av skador och olägenheter av vilt.

Togs fram i höstas

Jägarnas Riksförbund, JRF, hörde till remissinstanserna då strategin togs fram under hösten.

– Jag ser att en hel del av det som vi påpekade har kommit med, säger Solveig Larsson, förbundsordförande på JRF.

Hon tillägger:

– Framför allt tycker jag att det är mycket bra att man är så tydlig med att viltet är en resurs som ska brukas. Man sätter också den lokala grunden med jägarnas och markägarnas inflytande, det är något som vi tryckte på för.

Ansvariga anges

Solveig Larsson understryker även att hon menar att det är positivt att man är tydlig med vem som har ansvar för respektive fokusområde.

– Också att balansen mellan vilt samt jord- och skogsbruk finns med. Det är viktigt att begränsa skadorna.

Vad saknar du i strategin?

– Att det inte finns några mätbara mål med, med sådana hade det blivit ännu bättre. Jag hade också gärna sett att tydliga tidpunkter angivits angående när målen ska vara uppfyllda. Nu hoppas jag att vi går i den riktning som dokumentet anger och att hela Naturvårdsverket jobbar för strategin – inte bara de som ansvarar för viltfrågor.