Mannen har ”visat insikt i sitt alkoholberoende och en stark vilja att sluta med alkohol”, skriver Kammarrätten i Sundsvall.
Foto: Thomas Möller/Mostphotos Mannen har ”visat insikt i sitt alkoholberoende och en stark vilja att sluta med alkohol”, skriver Kammarrätten i Sundsvall.

Nykter alkoholist får tillbaka vapen

Polismyndigheten beslutade att återkalla en mans vapentillstånd då han genomgick behandling för alkoholmissbruk. Nu har kammarrätten bifallit mannens överklagan eftersom hans nykterhetsprognos anses ”mycket god”.

Mannen hade sedan augusti 2016 haft regelbunden kontakt med vården, på grund av sitt alkoholberoende, när Polismyndigheten i mars 2018 ansåg det vara ett skäl att återkalla hans tillstånd att inneha skjutvapen. Det rapporterar Dagens Juridik.

Höga krav på vapeninnehavare
Förvaltningsrätten i Umeå tyckte, trots att läkare bedömde prognosen för mannens nykterhet som god, att Polismyndigheten hade haft fog för sitt agerande. Domstolen påpekade att kraven som ställs på vapeninnehavares lämplighet är högt ställda och att det inte är möjligt att förena vapenlicens med krav på fortsatt nykterhet.
Det var dock en oenig förvaltningsrätt som avslog mannens överklagan. Två nämndemän menade att mannen hade varit nykter tillräckligt länge och därför inte längre kunde anses som olämplig att inneha vapen.

Inte längre alkoholberoende
Mannen gick vidare till Kammarrätten i Sundsvall, som håller med förvaltningsrätten om att Polismyndigheten har agerat korrekt.
Däremot anser kammarrätten att det framgår av intyg från november 2018 att mannen inte längre bedöms vara alkoholberoende. Han har avslutat sin behandling och ”visat insikt i sitt alkoholberoende och en stark vilja att sluta med alkohol”. Därför finner domstolen att en samlad bedömning visar att ”prognosen för fortsatt nykterhet anses mycket god”.
Kammarrätten tycker inte heller att det finns några andra skäl att anta att mannen är olämplig att inneha vapentillstånd. Det har han haft ”under en mycket lång tid” utan att missköta sina vapen. Och därför bifaller rätten mannens överklagan.