Ska bevaka hur viltet påverkas av klimatet

Klimatförändringarna kommer att märkas på viltet.
Därför finns ett behov av bättre övervakning av de vilda djuren, anser regeringen. Det handlar om hur artsammansättningen förändras, vilka sjukdomar viltet får och om nya arter invandrar till Sverige.

Ett varmare klimat kan även medföra att våra vilda djur får sjukdomar som de inte haft tidigare. Regeringen befarar att nya viltsjukdomar även kan smitta husdjur och människor.

Regeringen ger därför Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att gemensamt utarbeta ett förslag till ett övergripande svenskt viltövervakningsprogram. Både populations- och sjukdomsövervakning ska samordnas.

”Måste ha bättre koll på viltet”

– När sjukdomar som vi inte haft i vårt land tidigare riskerar att etablera sig måste vi ha bättre kontroll på även våra vilda djur. Därför ger vi nu uppdraget att gemensamt utarbeta ett förslag till ett övergripande svenskt viltövervakningsprogram, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

För närvarande hat flera myndigheter och organisationer ansvar för frågor som rör Sveriges vilda däggdjur och fåglar. Det saknas en tydlig samordning. Det saknas också ett samlat grepp om fördelning av medel, i utveckling och utvärdering av övervakningsprogram samt vid hantering av kriser. Dessa frågor ska nu utredas och samordnas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2009.