– Sluta köra över oss, Naturvårdsverket

Länsstyrelsens viltvårdsnämnd i Dalarna är tveksam till sin roll när Naturvårdsverket fattar beslut. Gunnar Håkansson från Orsa är representanten för Jägarnas Riksförbund i nämnden och i rovdjursgruppen. Han tycker att Naturvårdsverket ska sluta köra över länsstyrelsens grupper.
– Hittills verkar det inte som Naturvårdsverket tar hänsyn till vad de båda grupperna i länet beslutar, säger Gunnar Håkansson.

Viltvårdsnämnden i Dalarna hade ett möte i Falun den 1 november. På mötet diskuterades nämndens och även den regionala rovdjursgruppens ställning i förhållande till Naturvårdsverket. Spelar det verkligen någon roll vad de regionala företrädarna säger?

När det gäller den kommande vinterns lodjursjakt har viltvårdsnämnden tagit ett beslut att 32 lodjur bör fällas eftersom det finns en stor stam i länet.

– Den lokala kunskapen om länets lodjursstam som finns i nämnden har inte Naturvårdsverket, anser Gunnar Håkansson.

Inför fjolårets lodjursjakt ansåg nämnden även då att en rimlig avskjutning var 32 lodjur. Naturvårdsverket körde över nämnden och beslutade att endast sju lodjur fick skjutas. Därmed var kvoten skjuten på bara några timmar innan lojakten måste avlysas.

Verket bundna av direktiv

Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten säger att verket inte har några möjligheter att ge skyddsjaktstillstånd för så många som 32 lodjur i Dalarna. Direktiven från riksdag, departement och EU:s habitatkrav tillåter endast skyddsjakt på några få lodjur.

– Det är länsstyrelsens tjänstemän som ska informera viltvårdsnämnden och den regionala rovdjursgruppen om vilka regler, föreskrifter och förutsättningar som gäller, säger Susanna Löfgren.

Informationen på alla nivåer måste bli bättre för att minimera missförstånden, anser hon.

– Att sedan regler och föreskrifter inte alltid går i takt med verkligheten är vi på Naturvårdsverket mycket medvetna om, tillägger Susanna Löfgren.

Vill diskutera med verket

På mötet framkom att det finns flera deltagare som är funderar på om länets viltvårdsnämnd och den regionala rovdjursgruppen egentligen har någon funktion att fylla när Naturvårdsverket ska fatta beslut. Det bestämdes därför att nämnden skall försöka få en träff med företrädare för Naturvårdsverket. Syftet med mötet är att få klarhet vilken betydelse de båda grupperna har i Naturvårdsverkets beslutsprocess. Uppdraget att träffa Naturvårdsverket fick Åke Grankvist, storskogsbrukets representant.

Gunnar Håkansson hoppas att Naturvårdsverket kan ge en rimlig förklaring till varför viltvårdsnämndens och rovdjursgruppens förslag om avskjutningar nonchaleras.

– Annars är det inte meningsfullt att avsätta tid och kraft i en beslutsprocess, säger han.

Hotar att hoppa av

Flera representanter kan komma att hoppa av de båda grupperna i protest mot att de blir överkörda år efter år.

När det gäller avskjutningen av älgstammen har jägarnas och storskogsbrukets representanter i nämnden olika uppfattning om hur mycket älg det finns ute i markerna. Storskogsbruket gjorde tillsammans med bland annat länsstyrelsen en flyginventering av älgstammen på vissa håll i Dalarna.

– Den visade på att det fanns betydligt mera älg än vad jägarna påstod, säger Åke Grankvist, som representerar storskogsbruket.

I årets älgjakt har jägarna fällt 126 procent mer än vad de själva tycker är lämpligt med tanke på älgstammens storlek.

Fakta om viltvårdsnämnden

Viltvårdsnämnden är länsstyrelsens rådgivande organ i frågor om viltvård. Nämnden består av elva ledamöter med personliga suppleanter. Två politiska företrädare utses efter förslag av landstinget. En ledamot utses efter förslag av skogsvårdsstyrelsen, två efter förslag från jägarnas organisationer, två representerar frilufts- och naturvårdsintresset, en representerar trafiksäkerhet och vilt, tre företräder ägarna till jordbruksmark och skogsmark. Länsstyrelsen utser ledamöterna för högst fyra år, den ene av de politiska företrädarna till ordförande och den andre till vice ordförande.

Viltvårdsnämnden sammanträder två-tre gånger per år. Nämnden behandlar ärenden om älgjakt, tilldelning och tider med mera, bidrag ur älgvårdsfonden för bland annat flyginventering. Även björn- och lojak behandlas.

Sekreterare i nämnden är Margareta Wikström från länsstyrelsen i Dalarna