Målet med förhandlingarna har varit att hitta en långsiktigt hållbar lösning på renbetesfrågan och bidra till en mer konstruktiv dialog mellan renägare och markägare.
Foto: Mostphotos Målet med förhandlingarna har varit att hitta en långsiktigt hållbar lösning på renbetesfrågan och bidra till en mer konstruktiv dialog mellan renägare och markägare.

Stort avtal om renbete och jakt

Efter en nästan 20 år lång förhandlingsprocess har en för Sverige unik överenskommelse om renbete nåtts. Den berör 2 700 privata markägare och tre samebyar – Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen – i Härjedalen.

Markägarna har velat skydda skogsplanteringar och tillgången till jaktmarker, samtidigt som tillgång till vinterbete i skogsbygder är av stor betydelse för rennäringen.

Saknade rätt till vinterbete
Efter en dom i Svegs Tingsrätt år 1996 saknade samebyarna som är verksamma i Härjedalen lagfäst rätt till vinterbete på betydande arealer inom området. Domen vann, efter överklaganden, laga kraft år 2004.
Året efter gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att få till förhandlingar om arrendeavtal mellan samebyarna och markägarna, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Arrendeavtal för 210 000 hektar
Nu har dessa förhandlingar resulterat i:
• omkring 1 600 arrendeavtal för totalt cirka 210 000 hektar renbete,
• ändrade villkor i andra avtal om renbete som berör cirka 130 000 hektar, och
• en samarbetsgrupp för renägare och markägare som ska förvalta avtalen.
– Vi hoppas att detta ger förbättrade förutsättningar för dessa två viktiga glesbygdsnäringar, säger Svante Nilsson på Jordbruksverket som har lett förmedlingsuppdraget.