Utbildning om nya älgjakten

Regeringen har gett i uppdrag åt Sveriges lantbruksuniversitet att ta fram ett utbildningsmaterial till den nya älgförvaltningen som träder i kraft den första januari 2012. 

Från och med årsskiftet gäller ett nytt förvaltningssystem för älgen. Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram ett utbildningsmaterial på uppdrag av regeringen. Den riktar sig till dem som arbetar med älgförvaltning, älgförvaltningsgrupper, viltförvaltningsdelegationer och jaktlag och jägare.

Älgjakt en stor ekonomisk faktor 
Varje år skjuts cirka 90 000 älgar, och stammen består av drygt 300 000 individer. I jakten deltar ungefär 270 000 jägare. Jakten är värd drygt 3 miljarder kronor och därmed är älgen den viltart som bidrar mest till jaktens samhällsekonomiska värde.
Anpassningsbar förvaltning
Den nya älgförvaltningen ska vara adaptiv och ekosystembaserad.
– Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya förhållanden. Adaptiv älgförvaltning utgår från att förändring är norm. För att sätta tydliga mål krävs kunskap om samspelet mellan älg, människa och miljö. För att ha uppsikt över vad som händer och hur tillståndet är i systemet krävs bra data, som har insamlats med metoder som är verifierade för älgförvaltningen, säger Göran Ericsson, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, och ledare för uppdraget att ta fram utbildningsmaterialet.
Kräver korrekt information
För en adaptiv älgförvaltning krävs kvalitetssäkrad information. Utbildningsmaterialet går steg för steg igenom hur daga om den svenska älgstammen samlas in, hur det tolkas och hur denna information leder fram till ny kunskap som sätts i relation till mål och åtgärder.
– Framtidens älgförvaltning sker på lokal och regional nivå. Utbildningsmaterialet ger en gemensam grund att stå på inför arbetet i viltförvaltningsdelagationer och älgförvaltningsgrupper. Den adaptiva processen är en ackumulerande lärandeprocess där samma saker återkommer år efter år. Det finns också en inbyggd flexibilitet som gör att satta mål utvärderas löpande, åtgärder förändras samtidigt som den löpande kunskapsinhämtningen sker med etablerade basmetoder för inventering av älg, foder och biologisk mångfald, säger Göran Ericsson.
Finns på webben
Från och med den 1 december klockan 16.00 finns utbildningsmaterialet tillgängligt på SLU:s hemsida www.slu.se/algforvaltning/. Materialet består av manualer, faktablad och filmer.