Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och regeringen vill utreda utökade möjligheter till skyddsjakt på varg.
Foto: Shutterstock och regeringskansliet Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och regeringen vill utreda utökade möjligheter till skyddsjakt på varg.

Utökad skyddsjakt på varg ska utredas

Sven-Erik Bucht vill veta om §28 kan användas mer

Regeringen vill veta om möjligheterna till skyddsjakt på varg kan utökas. Naturvårdsverket får uppdraget att utreda om det exempelvis är möjligt att skjuta vargar som kommer nära tamdjur.

Regeringen fattade sitt beslut den 25 juni och direktivet till Naturvårdsverket är ”Uppdrag att se över skyddsjakt efter varg och föreslå nya regler för skyddsjakt.”
Dokumentet från regeringen är daterat den 25 juni, alltså en vecka efter att EU-kommissionen återigen varnade Sverige för att licensjakt på varg inte är tillåtet enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skriver:

Jakt på icke skadegörande individ? 
”Naturvårdsverket ska undersöka hur skyddsjakten i Sverige kan utvecklas för att möta de behov som i dag finns givet den ökade vargtätheten i vissa områden där detta kan skapa problem för viss djurhållning och där det inte finns någon annan lämplig lösning. I uppdraget ingår att beskriva om hög vargtäthet i visst område innebär en ökad risk för allvarlig skada på tamdjur och i så fall föreslå hur det ska hanteras. I uppdraget ingår dessutom att beskriva om och i så fall i vilken utsträckning skyddsjakt kan användas för jakt efter andra individer i en flock än den individ som orsakat skada.”

Kan närgången varg skjutas?
Landsbygdsministern vill också veta om det är möjligt att skjuta varg som kommer nära och hotar tamdjur. Han vill att en utökning av paragraf 28 utreds.
”Även möjligheten att, som ett komplement till nuvarande reglering i 28 § jaktförordningen om skyddsjakt på enskilds initiativ, tillåta skyddsjakt inom ett förutbestämt avstånd från hotade tamdjur ska undersökas”, skriver Sven-Erik Bucht i sitt direktiv till Naturvårdsverket.
Jägarnas Riksförbund har föreslagit just att vargar som uppträder i omedelbar närhet till människors boningar och tamdjur ska kunna skjutas på initiativ av ”gårdsfolket”. JRF skrev till regeringen om saken i början av juni.
Regeringen vill att Naturvårdsverket lämnar in sin utredning senast 30 september.

 Läs hela skrivelsen från regeringen till Naturvårdsverket här.