Älgarna måste naturligtvis skjutas där de befinner sig under den lovliga jakttiden. Låt inte Jägareförbundet än en gång diktera villkoren för den svenska älgjakten, skriver debattören Sture Nilsson.
Foto: Torbjörn Lektell Älgarna måste naturligtvis skjutas där de befinner sig under den lovliga jakttiden. Låt inte Jägareförbundet än en gång diktera villkoren för den svenska älgjakten, skriver debattören Sture Nilsson.

Ett bra älgjaktsförslag är hotat

Regeringens nya älgjaktsförslag har varit ute på remiss. Enligt Svensk Jakts webbtidning, har 13 länsstyrelser svarat. Av dem är de flesta positiva. Även Skogsstyrelsen är positiv till förslaget. LRF anser att förslaget är en rimlig kompromiss mellan skogs och jaktintressena. Men nu hotas detta väl avvägda förslag av Svenska Jägareförbundet.

Förbundet har nyligen presenterat en mer detaljerad åsikt över det som inte går deras väg och menar att sammantaget är det för mycket för att de ska kunna acceptera förslaget i sin helhet.
Jägareförbundet pekar bland annat på två viktiga punkter som de vill få bort. 

De är de sakfrågor som jag anser är de allra viktigaste för att åstadkomma en positiv förändring av den svenska älgjakten, förutom möjligheten att bilda älgskötselområden i större omfattning. 

Jakt på vuxen älg på småmarker
Det jag syftar på är jakten på de små markerna med bland annat jakt på vuxna älgar samt möjligheten att omfördela älgar mellan olika jaktområden under pågående jakt.
Det första är ett sätt att uppfylla egendomsskyddet genom att ge de små jaktmarkerna rätt till en anständig jaktmöjlighet.
En rättvis jakt för de små markerna ser ut så här enligt regeringens förslag: Genom att först anmäla sin jaktmark till länsstyrelsen, och därefter invänta besked om det arealkrav som ställs för att få jaga vuxen älg och kalv, sker jakten genom en avlysningsjakt på de vuxna älgarna.

Endast kalv under fem dagar?
Gissningsvis får jakträttsinnehavarna med endast 10 eller möjligen 20 hektar endast jaga kalv under fem jaktdagar. Jägareförbundet vill inte tillåta sådan jakt, utan menar att de små markägarna ska registrera sina marker och därefter tilldelas älgar. 
För dem handlar det helt enkelt om att behålla dagens system med licensälgar. Förbundets arbetssätt är välkänt. De vill fortsätta att särbehandla jakten på de små markerna genom att begränsa deras jakttid och i många fall endast ge en tilldelning av kalv.

Tvingade gå in i större jaktlag
På det sättet räknar de med att många känner sig tvingade att gå in i större jaktlag, för att få en meningsfull jakt. Förbundet vill inte acceptera att det finns människor med olika personlighet och läggning som av den anledningen inte trivs i de stora jaktlagen, trots vetskap om de fördelar det jaktliga samarbetet ger. 
Min åsikt är att regeringens förslag på denna punkt är mycket bra. Det ger valfrihet och likvärdiga jaktmöjligheter, genom möjlighet att jaga hela hösten även på de små markerna.
Det kan poängteras att även denna jakt, bedrivs utifrån ett produktionsanpassat synsätt.

Vill stoppa omfördelning av älgar
Ett annat delförslag, som Jägareförbundet vill undanröja, är rätten att omfördela älgarna mellan olika älgskötselområden under pågående jakt. Att avlägsna den delen av förslaget är ett direkt slag mot skogsbruket. En sådan omfördelning av älgarna är helt avgörande för möjligheten att rätta till obalanser i älgförekomsten. 
Omfördelningen av älgarna mellan olika områden kan helt enkelt ses som ett sätt att bedriva en ständigt pågående skyddsjakt. Om denna omfördelning inte får göras får instanserna uppåt en närmast omöjlig uppgift med att åstadkomma en balanserad älgstam. Älgarna måste naturligtvis skjutas där de uppehåller sig under jakten!

Hela tanken går förlorad
Jag anser att hela tanken med den nya älgförvaltningen kommer att gå förlorad om Jägareförbundet får sin vilja igenom på dessa två avgörande punkter.
För att få till ett lyckat älgjaktsförslag måste man respektera jägarna på de små jaktmarkerna och ge dem en anständig jakt och älgarna måste naturligtvis skjutas där de befinner sig under den lovliga jakttiden. Min uppmaning till er i regeringen är: Låt inte Svenska Jägareförbundet än en gång diktera villkoren för den svenska älgjakten!