I frågan om vapen verkar EU-kommissionen se fulspel som legitimt, skriver Sara Skyttedal (KD) om bland annat turerna för att driva fram ett EU-förbud mot blyhagel som skulle drabba svenska jägare hårt.
Foto: EPP-group I frågan om vapen verkar EU-kommissionen se fulspel som legitimt, skriver Sara Skyttedal (KD) om bland annat turerna för att driva fram ett EU-förbud mot blyhagel som skulle drabba svenska jägare hårt.

Fulspel om EU-förbud mot blyhagel

Gång på gång tycks EU-kommissionen bortse från gängse arbetssätt och ägna sig åt fulspel i frågor om vapenreglering och andra jaktpolitiska frågor. Allt för länge har vi haft en verklighet där varje reviderad reglering tycks skräddarsys för att försvåra för jägare och sportskyttar.

Det är hög tid att staka ut en ny politiskt väg, präglad av förståelse och respekt för legala vapenägare och deras förutsättningar.
I början av sommaren väntas EU besluta om nya bestämmelser kring ammunition, bland annat gällande ett förbud av nyttjande av blyammunition i våtmark. Huvudproblemet med detta är att EU-kommissionen samtidigt vill definiera stora delar av Sverige som våtmark.

Inget blyhagel för ripjakt
En i sak helt orimlig definition av våtmark, men därutöver föreslås ett förbud mot att medta blyammunition när en våtmark passeras. Det skulle göra att jägare helt enkelt inte kan röra sig ute i skog och mark på ett normalt sätt. Inte minst skulle det omöjliggöra det sätt som svenska jägare idag bedriver fågeljakt i fjällmiljö.
Som om detta inte var illa nog har nu en skandal med aktivistiska tjänstemän uppdagats.

Utkast skrevs av antijakt-lobbyister
Dels har EU-tjänstemän riktat uppmaningar till representanter från medlemsländernas miljödepartement och naturvårdsverk att bedriva aktiv politisk lobbyism mot deras egna regeringar för att få igenom EU-kommissionens agenda. Och dels tyder framkomna uppgifter på att den expertgrupp inom EU-kommissionen som arbetar med denna fråga, NADEG, låtit antijakt-lobbyister spökskriva utkast till förslag på området.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Ingen dementi eller förklaring
Om detta stämmer är det att betrakta som mycket allvarligt. Ingen dementi eller förklaring har ännu lämnats av EU-kommissionen. Det är lätt att föreställa sig det ramaskri som hade utbrutit om situationen hade varit den omvända: att det istället hade varit representanter för vapenindustrin eller jägarorganisationer som skrivit lagförslag om vapenreglering. Eller stålindustrin som tagit fram lagstiftningen kring EU:s utsläppshandel, kemikalieindustrin som skrivit EU-kommissionens förslag till arbetsmiljölagstiftning eller tobaksföretag som spökskrivit EU-regleringarna kring tobaksprodukter.

Legala vapenägare ses som ett problem
Men på något sätt fortgår en situation där utgångspunkten är att legala vapenägare ses som ett problem, och de som aktivt bedriver lobbyism mot jägare ses inte som lobbyister, utan som objektiva fränder i kampen för Europas bästa.
Exemplen över tid på detta är många. Inte minst de väldigt märkliga turerna kring revideringen av EU:s vapendirektiv, som drevs igenom förra mandatperioden. Förslaget skrev fram i all hast, efter terrordåden i Paris, och byggde till sin natur på den helt felaktiga föreställningen att terrorister och grov organiserad brottslighet går att komma åt genom att hårdare reglera legala vapen.

Missledande statistik 
Eftersom detta helt enkelt inte stämmer – förekomsten av legala vapen vid brottslighet i EU är extremt ovanlig – introducerade tjänstemän vid EU-kommissionen missledande statistik för att försöka påvisa motsatsen. När de blev pressade på frågan om var de hade fått sin statistik ifrån presenterades en forskningsrapport som påvisade att statistiken i själva verket i huvudsak byggde på situationen i länder som Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Som bekant länder som inte är medlemmar i EU.
Inte heller detta är ett beteende som hade accepteras utan långtgående självkritik, omorganiseringar och interna utvärderingar om det gällde någon annan politisk fråga.

Verkar se fulspel som legitimt
Men i frågan om vapen verkar EU-kommissionen se fulspel som legitimt.
Det var de svenska och tjeckiska kristdemokraterna som tillsammans drev linjen att EPP-gruppen, den största partigruppen Europaparlamentet, borde röstat ned vapendirektivet. Även om många detaljer i direktivet förbättrades under förhandlingarna kvarstod allt för stora frågetecken kring direktivets utformande. Behovet av att skicka en tydlig signal till EU-kommissionen att deras beteende, och felaktiga ingångsvärden, helt enkelt inte var acceptabelt kvarstod lika så.

Förlorade striden den gången
Tyvärr förlorade vi striden den gången. Nu verkar det inte bättre än att innevarande mandatperiod kommer kräva förnyad mobilisering för att säkra förutsättningarna för jägare och sportskyttar i Europa.
Vår gemensamma målsättning för de kommande åren är att agera blåslampa mot EU-kommissionen och kräva förändring. Det beteendemönster som etablerats måste brytas och en ny politiskt agenda måste formas. Detta kommer inte kunna ske innan EU-kommissionen idkar självkritik. En bra start vore att reda ut de frågetecken som nu finns kring lobbyism i frågan om blyammunition.

Sara Skyttedal,
Europaparlamentariker, Kristdemokraterna 
Tomáš Zdechovský,
Europaparlamentariker, KDU-ČSL, Tjeckien