Jägareförbundet skapar rättsosäkerhet inom älgjakten

Många markägare har utifrån Kuivakangas-målets rättsliga utfall jagat på egen mark trots anslutning till ett viltvårdsområden (VVO). Detta med övertygelse om att de inte begår något brott.

Med bristfälligt omdöme går nu Svenska Jägareförbundet ut i media och klandrar dessa markägare. De anklagas för att vara egoister och sakna känsla för sin hembygd! Genom att nyttja sig av billig psykologisk påtryckning och rikta den mot de markägare som värnar valfrihet och
äganderätt i jakten, hoppas de kunna stoppa dem från att jaga på egen mark.
Men när Jägareförbundet även beskyller stadsförvaltningen, som polis, åklagare och länsstyrelse, för att blunda inför lagen, då visar de upp en omdömeslöshet som börjar bli samhällsfarlig!

Ompröva uppdraget
Regering och riksdag bör naturligtvis ompröva Jägareförbundets ”allmänna uppdrag”. Det är ett uppdrag som kostar oss skattebetalare cirka 50 miljoner varje år. Med detta ”allmänna uppdrag” i ryggen går förbundet i tid och otid ut och ifrågasätter den svenska lagstiftningen. Dess förbundsjurist menar att hans arbete består i att företräda Jägareförbundets rättsuppfattning och då är det tydligen mindre viktigt att ta hänsyn till den lag som gäller oss övriga medborgare.
Den lagen tolkas av våra länsstyrelser och slutligen av våra domstolar.

Älgarna tillhör markägarna
En kort sammanställning av turerna kring älgjakten i Kuivakangas, ser ut så här:
Hovrätten säger att licensälgarna tillhör markägarna. Jägareförbundet säger att jakt i strid mot stämmobeslut i ett VVO är ett brott. Högsta domstolen säger att det inte är brott.
Justitiekanslern anmodar polisen att ersätta en markägare för en älg han hade skjutit på egen mark i strid med VVO-föreningens föreskrifter och som polisen, i god tro, tog av honom och gav till föreningen. Rikspolisstyrelsen ålades att betala 13 000 kronor till markägaren.

Kräver besked
Som ni ser så har tre av landets högsta instanser varit eniga i hanteringen av den omtalade jakten i Kuivakangas.
Jag har i en tidigare artikel satt press på länstyrelserna om att ge ett klart besked i denna fråga. Ett sådant beskedet har uteblivit och det har nu öppnat upp för Jägareförbundets utspel, vilket skapar rättsosäkerhet inom jakten. Dessa utspel görs trots det klara ställningstagande vi fått av domstolar och justitiekanslern!
Sture Nilsson
Sjulsmark