Jägarnas Riksförbund (JRF) har under 2104 växt i alla län. Vår röst blir självklart starkare med fler medlemmar bakom oss, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.
Jägarnas Riksförbund (JRF) har under 2104 växt i alla län. Vår röst blir självklart starkare med fler medlemmar bakom oss, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

JRF växer i alla län

När 2014 summeras har åter Jägarnas Riksförbund (JRF) fått förtroendet att föra ännu fler jägares talan. Vårt förbund har nu över 36 200 medlemmar. Vår starka tillväxt sker i hela landet. Det är mycket glädjande att alla distrikt under 2014 överträffat tidigare års högsta medlemsantal.

Vår tidning Jakt & Jägare, som av många är ansedd som den bästa jakttidningen, ökar också detta år. Jakt & Jägares webbupplaga befäster också sin ställning som den kanal där de viktiga jaktnyheterna snabbt finns att ta del av.
Sammantaget ger detta JRF en starkare position när vi driver de frågor som medlemmarna i demokratisk ordning beslutat.
Det sker genom motioner som antagits först i lokalavdelning. Sedan har förslagen i motionerna gått vidare till distriktet.
Om motionen antas i distriktet hamnar den till slut på förbundets årsstämma för avgörande.

JRF får starkare röst
Vår röst blir självklart starkare med fler medlemmar bakom oss. Idag deltar förbundet i de utredningar som berör jakt och vilt­vård.
Vår syn på olika förslag efterfrågas, så JRF svarar på många remisser.
JRF deltar även i många officiella och inofficiella möten. Förbundet arbetar självklart för snabba förändringar.
Genom att delta med en stark medlemskår i ryggen framförs förbundets åsikter, vilka på längre sikt förhoppningsvis medför positiva resultat.

Möte med Bucht
När vi träffade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade vi förbundet och lyfte fram några angelägna frågor. Det handlar bland annat om att skapa en ny viltmyndighet, att genomföra vargjakt och att jakt och viltfrågor ska vara nationella beslut (inte EU-beslut).
Att förenkla saluföringen av vild­svinskött ett annat exempel.
Vi lyfte också att jaktlagsutredningen behöver komma igång med huvuduppdraget att se över jaktlagen.
JRF-företrädarna upplyste ministern om att vi ser dagens viltförvaltningsdelegationer (VFD) som slöseri med demokratiska resurser, eftersom partssammansättningen består av många politiska företrädare. 

För få på brukarsidan 
Det är för få ledamöter från brukarsidan, som är direkt engagerade och enligt lag skyldiga att hållbart förvalta viltet och därmed även utveckla viltvård och jakt. Frågetecknen om VFD-mandat blev än mer tydliga då Naturvårdsverket dikterade villkoren för den minimala vargjakten 2015.
Riksdagens beslutade regionalisering verkar ha omformats till att VFD ska vara marionetter, som verkställer Naturvårdsverkets beslut för varje län. Det kan inte ha varit riksdagens mening!

Verket har fel roll
Återigen visar det sig att Naturvårdsverket som myndighet inte passar för att skapa regler när vilt ska förvaltas och brukas.
När det gäller Naturvårdsverkets arbete med att skydda natur har förbundet lyft fram att viltvård och jakt bör fortsätta att bedrivas av den ursprunglige markägaren i skyddad natur. Den rätten anser förbundet även ska kunna överlåtas, så viltvården är säkerställd framöver. Stora arealer av Sverige har skyddats. Ambitionen från nuvarande regering är att än fler naturreservat ska införas.
I många fall tvingas markägaren lämna ifrån sig den marken till staten, alternativt införs betydande restriktioner i nyttjandet.

Aktiv viltvård behövs
JRF finner att för att uppnå tänkt skydd behöver aktiv vilt­vård fortsatt genomföras eftersom våra klövvilt- och rovdjurs­stammar växer snabbt.
Även nya, och i flera fall invasiva, arter tillkommer.
För att uppnå adaptiv förvaltning är det både ur äganderättslig och viltvårdande synpunkt det rätta att viltvård och jakträtt fortsätter i befintlig, lokal förvaltning.
Under 2015 kommer vårt förbund att fortsatt utvecklas. Som en del i det ges nummer 3 av Jakt & Jägare ut med förnyad layout, som gör det än mer tilltalande att fördjupa sig i läsningen. Ungefär samtidigt kommer även webbtidningen att få en översyn och bli än bättre.
Så välkommen med i Sveriges bästa jaktlag under 2015!
God fortsättning!

Fotnot
Denna ledartext skrevs till nr 1/2 av Jakt & Jägares printupplaga, innan det stod klart att licensjakten på varg stoppats till den planerade starten i januari.