Frågan om jakt med pil och både kopplas nu till en finsk utredning.
Foto: Shutterstock Frågan om jakt med pil och både kopplas nu till en finsk utredning.

Pilbågen som jaktvapen utvärderas

I Finland undersöks nu de etiska effekterna av pilbågen som jaktvapen. Naturvårdsverket i Sverige avvaktar undersökningen innan man tar ställning till bågjakt.

Finska bågjägarförbundet gör för närvarande en uppföljande undersökning av bågens effekt som jaktvapen. Undersökningen finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet i Finland.
Pilbågen jämförs med geväret genom analyser av blodprover och fällningsinformation som inhämtas vid jakt på vitsvanshjort.

Mer forskning
Undersökningen omfattar 100 hjortar fällda med jaktpilbåge och lika många hjortar fällda med gevär. Insamlingen av data avslutas den 15 februari, skriver finländska tidningen Jägaren.
Under arbetets gång med denna fråga i Finland har det visat sig att det finns mycket lite forskning om jakt med pil och båge. Särskilt jämförelser mellan pilbåge och gevär i ett etiskt perspektiv kopplat till bytets stressnivå saknas.

Enklare regler
Redan 2018 skickade svenska Naturvårdsverket ut en remiss om ett förslag på att införa jakt med pil och båge på rådjur och småvilt som räv, bäver, grävling och hare.
Ett stort antal myndigheter och intresseorganisationer lämnade sina synpunkter.
Jägarnas Riksförbund, JRF, menade att reglerna om bågjakt i Sverige bör vara färre och enklare än de som föreslogs.

Djuretiska aspekter
Men andra remissinstanser ansåg att kunskapen om bland annat de djuretiska aspekterna av pilbågsjakt var för otillräcklig för ett införande.
Därför gav Naturvårdsverket Sveriges lantbruksuniversitets, SLU, vetenskapliga råd för djurskydd uppgift att sammanställa befintlig forskning om bågjakt, särskilt vad gäller djurskyddsaspekten.
Nu avvaktas alltså den finska studien innan arbetet med frågan fortsätter i Sverige.