Det finns cirka 583 järvar i Sverige, vilket är något högre jämfört med fjolårets populationsuppskattning på 522 järvar.
Foto: Shutterstock.com Det finns cirka 583 järvar i Sverige, vilket är något högre jämfört med fjolårets populationsuppskattning på 522 järvar.

Allt fler järvar i Sverige

I årets inventering av järvpopulationen har antalet hittade honor med ungar, så kallade föryngringar i landet ökat från 97 till 124 jämfört med förra året. Järvpopulationen uppskattas till cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år.

Järvinventeringar

Järvarna inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter. Det sker på uppdrag från norska Miljødirektoratet och Naturvårdsverket i Sverige.

Totalt hittades 181 järvföryngringar i Skandinavien, varav 124 av dessa återfanns i Sverige respektive 57 i Norge.
Baserat på de antal föryngringar som hittats under 2016–2018 beräknas den skandinaviska populationen 2018 till 890 vuxna järvar som är ett år eller äldre. Av dessa finns cirka 583 i Sverige, vilket är något högre jämfört med fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet.

Ökning med tolv procent i Sverige
Den svenska delen visar en ökning på tolv procent medan den norska delen av populationen visar på en minskning på fem procent, jämfört med 2017.
– Årets järvinventering har gått bra men att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera olika faktorer, som till exempel bristen på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Olika faktorer påverkar
Förändringar i antalet järvar kan även påverkas av andra faktorer.
– Järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemregioner påverkar samt att järvhonor som får ungar varierar mellan åren, kommenterar Urban Johansson.
Andra viktiga faktorer som påverkar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet och effekten av olika former av jakt.
– Detta har vi tagit hänsyn till när årets populationsuppskattning beräknats. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, tillägger Urban Johansson.