”Det kan bli för stora förvaltningsområden”

På sikt kan rovdjuren förvaltas av en enhet för hela Mellansverige.
– Detta leder till ett för stort förvaltningsområde och strider mot regeringens intentioner att föra ned rovdjursbesluten på länsnivå, invänder Lennart Abrahamsson, länsordförande för Jägarnas Riksförbund i Västmanland.

Han är kritisk mot ett samarbete om rovdjursinventering som har inletts av länsstyrelserna i Uppsala och Västmanland. Ansvarig för rovdjursinventering i Uppsala län, Johan Månsson, har fått i uppgift att bygga upp en liknande organisation hos länsstyrelsen i Västmanland.

Det är länsstyrelsernas ansvar att varje år dokumentera förekomsten av lodjur, varg, björn och kungsörn. Inventeringen sker främst under vintern, när snön ligger, till slutet av februari när det gäller lodjur och en bit in i mars för varg. Under resterande tid dokumenteras till exempel kungsörnens häckning.

– Den metod för inventering som vi arbetar efter i Uppsala län har fungerat bra. Flera andra län har börjat jobba efter liknande modell, berättar Johan Månsson, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Uppsala, för Uppsaladirekt.com.

Snokingmetoden

Metoden, som kallas snokingmetoden, är ny i Mellansverige. Den är däremot väl beprövad i norra Sverige.

Det är viktigt att rapporter om rovdjur snabbt kommer in till länsstyrelsen så att kontroller och spårning kan ske. Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på varg och lodjur och de grundar sina bedömningar på länsstyrelsernas siffror.

Under vintern genomförs en större inventering av stora delar av Västmanlands och Örebro län. Även delar av södra Dalarna och östra Värmlands län ingår. Det är Grimsö forskningsstation som leder arbetet och det finansieras av bland annat Naturvårdverket.

Länsstyrelsen i Uppsala län har fått ett särskilt ansvar för att studera olika inventeringsmetoder.

Ett steg bakåt

Lennart Abahamsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i

Västmanland, tycker att samarbete kan vara bra.

– Men i det här fallet anser jag att det är ett steg bakåt, säger han.

Johan Månsson presenterade samarbetet för rovdjursgruppen och Lennart Abahamsson deltog i mötet.

– Fortsättningen av samarbetet skulle resultera i tre förvaltningsområden för Sverige med Johan Månsson som ansvarig för hela Mellansverige. Det här gör att förvaltningen kommer ännu längre från den regionala befolkningen, påpekar Lennart Abahamsson.

– Att ha koll på rovdjursutvecklingen i det egna länet anser jag vara en grundläggande förutsättning för regional förvaltning. Det här är precis tvärt emot de positiva signalerna som nu kommer från regeringen om att stärka den regionala förvaltningen av rovdjuren. Här tycker jag att länsstyrelsen i Västmanland har hamnat i bakvattnet gällande regional förvaltning genom att ”köpa” det här samarbetsförslaget, kommenterar Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande.