Dom om varg-DNA slås fast

En man begärde att få ut organiskt material för DNA-prover på varg från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men de sade nej. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt nej till prövningstillstånd, skriver Dagens Juridik.

Mannen, som är bosatt i Dalarna, skrev till Sveriges Lantbruksuniversitet för att få ta del av materialet. SLU frågade honom om han menade att begära att få ta del av allmänna handlingar enligt den så kallade offentlighetsprincipen. På det svarade mannen:
”Enligt min mening är det offentliga handlingar… God forskningsetik innebär att forskarnas arbete skall kunna granskas i alla avseenden”.

Organiskt material inte ”handling”
SLU avslog begäran och beslutet hänvisar de till formuleringen av vad som betraktas som handling:
”I TF (tryckfihetsförordningen) 12 kap. 3 § anges att ’med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas’ eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel”.
De konstaterade därmed att organiskt material inte är att betrakta som en ”handling” enligt tryckfrihetsförordningen och nekade därför mannen att få ut materialet.
Detta överklagades till kammarrätten i Stockholm, som gav SLU rätt.
Frågan överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen, som väljer att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom fast.