EU-frågor om vargjaktsbeslut

Den svenska rovdjurspolitiken granskas än en gång av EU. En knapp månad innan riksdagen beslutade att överklagaden om skydds- och licensjakt på stora rovdjur ska göras hos Naturvårdsverket begärde EU-kommissionen tillgång till rättslig prövning om jaktbeslut som fattas av svenska länsstyrelser.

Riksdagen klubbade den 10 december igenom den nya lagen om att överklagande av skydds- och licensjakt på stora rovdjur ska göras hos Naturvårdsverket. Innan lagändringen kunde överklagan även ske hos förvaltnings- och kammarrätten, rapporterar Svensk Jakt.

”Strider mot grundläggande rättigheter”
Redan en knapp månad tidigare inledde EU-kommissionen ett pilotärende mot den planerade ändringen av lagstitfningen. Då begärde de mer information om lagändringen och menade att den nya lagen skulle strida mot grundläggande rättigheter att få saker rättsligt prövade:
Det förefaller som om det system för tillgång till rättslig prövning för fattade beslut, vilket föreskrivs i § 58, inte är förenligt med kraven för sådan tillgång i EU-lagstiftning, såsom den tolkats av EU-domstolen, för enskilda personer och miljöorganisationer. I detta hänseende hänvisas till artikel 47 i Stadgan om grundläggande rättigheter som ger var och en rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol. Eftersom ett eventuellt överklagande av länsstyrelsens jaktbeslut inte i något skede kommer att handhas av en domstol med kompetens att begära förhandsavgöranden av EU-domstolen är det för närvarande oklart om kraven i artikel 267 FEUF är uppfyllda.”

”En självständig prövning”
Regeringen har svarat EU att svenska förvaltningsmyndigheter, som exempelvis Naturvårdsverket, prövar ärenden självständigt och utan inblandning av regeringen.
Den prövning som förvaltningsmyndigheterna gör är till sin omfattning likadan som prövningen i förvaltningsdomstol, vilket innebär att när myndigheten prövar till exempel en ansökan om skyddsjakt är det en fullständig, självständig prövning enligt relevanta bestämmelser”, skriver regeringen.

”De flesta pilotärenden avskrivs”
Enligt Jakob Wickman, jurist på landsbygdsdepartementet, är det ovanligt att EU-kommissionen startar pilotärenden. 
– Vårt departement har fått cirka tio sådana ärenden de senaste tre, fyra åren. De allra flesta fall avskrivs, säger Jakob Wickman till Svensk Jakt.
Nu är det upp till EU-kommissionen att bedöma om de fått ett tillräckligt tydligt svar på frågan, om de behöver mer information eller om de ska väcka ett överträdelseärende. Om de väcker ett överträdelseärende kan EU ändå inte sätta sig över svensk lagstiftning.
– De kan inte upphäva eller inhibera beslutet. Men de kan be domstolen att inte fastställa att det inte är lagligt, förklarar Jakob Wickman för Svensk Jakt.