Jägareförbundet vill ändra jakttider

Svenska Jägareförbundet har i en internremiss till länsföreningarna föreslagit nya jakttider för 20 arter. En av dessa förslag handlar om att helt slopa jakt på svärta.

– Det finns noga motiverat i förslaget. Jag har det inte framför mig just nu, men det skjuts väldigt få svärtor, och läget ser inte ljust ut för arten. Det säger Lars-Göran Lövgren, ordförande i Forsknings- och förvaltningsgruppen samt Jägareförbundet Stockholm till Svensk jakt.
När det gäller vildsvinsjakten är det tiderna för när hundar ska få användas som berörs.

Vill ha jakt på brunand och snatterand
Överlag är det annars utökade jakttider som föreslås. Även jakt på nya arter, som brunand och snatterand, omfattas i förslagen.
Det är Jägareförbundets forsknings- och förvaltningsgrupp som har tagit fram förslagen. I flera fall är det klimatförändringarna som ligger till grund.
Många av förslagen är också idéer som kommit från jaktvårdskretsar och länsföreningar under de senaste åren.
När remissrundan är klar inom förbundet kommer förslagen skickas vidare till regeringen.
Jägareförbundet anser att jakttiderna ska ha en så stor geografisk spridning som möjligt. Det underlättar vid informationsarbeten och gör att jägare får lättare att förstå och komma ihåg jakttiderna.

Samma jakttid för ripa
Vad gäller jakttiden för fjällkedjan föreslår förbundet att jakttiden ska vara densamma för hela fjällkedjan från norr till söder för både fjäll- och dalripa, vilket föreslås vara mellan 25 augusti och 15 mars.
Till grund för detta hänvisar förbundet till att skillnaderna mellan när nordliga och sydliga ripor lägger ägg är väldigt liten.
Dovvilt, rådjur och vildsvin föreslås få nya jakttider.
När det gäller vildsvin bör jakten med hund begränsas, anser Jägareförbundet. Det blir i så fall bara tillåtet att ha smyg- eller vakjakt på vildsvin från 16 april till 30 september.
När det gäller jaktträning för ställande hundar föreslås de att anpassas till reglerna som gäller för älghundar.

Utökad jakt på dovhind och kalv
Gruppen vill att jakttiden för dovhind och kalv även ska gälla under brunstuppehållet mellan 21 oktober och 15 november. Det skulle enligt förbundet öka möjligheten att dämpa de lokalt snabbt växande dovviltstammarna. Idag ger länsstyrelsen ofta tillstånd till skyddsjakt på dovkalv under denna tid, vilket då skulle förenklas.
I Västernorrlands och Jämtlands län bör det bli tillåtet att jaga rådjur med hund även i januari. 
Allt mildare vintrar
De allt mildare vintrarna ger inte utrymme för andra regler i dessa två län, anser förbundet.
En tydlig avvikelse i förslagen är avsaknaden av ett förslag om sommarjakt på morkulla. Detta motiveras med hänvisning till den EU-granskning som just nu pågår av vårjakten i Österrike och Ungern.
– Vi ska självfallet följa den fortsatta händelseutvecklingen i denna fråga noga, men för närvarande är detta gruppens ställningstagande, säger Lars-Göran Lövgren till Svensk jakt.

I övrigt ser förslagen ut som följande:
• Hare föreslås få samma jakttidstart på Gotland som i resten av Sverige, alltså 1 september.
• Mården föreslås få jagas i södra delen av landet från 1 september och avslutas sista februari.
• Mink föreslås få jakttid 1/8 till och med 15/5 i Norr- och Västerbotten samt 1/8 till och med 15/4 i resten av landet.
• Grågås föreslås få jakttid i södra delen av landet utom Gotland 11/8 till och med 31/12. På Gotland föreslås jaktstart 20/7. Tidsbegränsningen före klockan 11 i södra Sverige föreslås slopad. I norra delen av landet föreslås
jaktstart 21/8 till och med 31/12 med undantag för gränsälvsområdet där tiden är 20/8 klockan 11 till och med 31/12.
• Kanadagås södra delen 11/8 till och med 31/12 och i norr 21/8 till och med 31/12. Gränsälvsområdet 20/8 klockan 11 till och med 31/12.
• Gräsand föreslås få ny jakttid i södra Sverige 21/8 till och med 31/12.
• Snatterand och brunand föreslås bli tillåten för jakt med samma tid som gräsand.
• Vigg och ejder föreslås få jakttid fram till sista januari, lika för hela landet. Dessutom föreslås hanfåglar av ejder få jakttid under februari i södra delen av landet.
• Morkulla föreslås få utsträckt jakttid i södra Sverige över
vintermånaderna så att jakten avslutas sista januari.
• Havstrut och gråtrut föreslås få jagas i södra Sverige 1/8 till och med 15/4 och i norr 1/8 till och med 30/4.
• Ringduva föreslås få gemensam jakttid i hela landet den
1 augusti till och med sista december. Med en sådan jakttid lovar förbundet att aktivt agera för att de möjligheter till skyddsjakt som finns bara ska användas då skyddsjakten verkligen är nödvändig. Idag skjuts allt fler ringduvor i samband med skyddsjakt.