Foto: Shutterstock I JO:s rapport beskrivs en passiv polis som inte driver ärenden framåt. Det tar lång tid innan man vidtar åtgärder när en komplettering kommer in till myndigheten. Resultatet blir att privatpersoner som ansöker om vapentillstånd har fått allt längre handläggningstider att se fram emot.

JO-sågning av polisens arbete med vapenlicenser

Handläggningstiderna för vapenlicenser är oacceptabelt långa. Det konstaterar JO Per Lennerbrant som har inspekterat arbetet på Polismyndighetens rättsenhet i Stockholm.

Justitieombudsmannen, JO, har granskat hur Polismyndigheten sköter arbetet med ansökningar om vapentillstånd och har kommit fram till att hanteringen brister på flera punkter.

För långsamt

Bland annat uppfyller Polismyndigheten inte förvaltningslagens krav på att handläggningen ska ske skyndsamt. Dessutom noterar man att det ”förekom långa perioder av passivitet och dröjsmål i många ärenden”.

– Min granskning har visat att handläggningstiderna i ansökningsärenden inte uppfyller förvaltningslagens krav på en snabb handläggning. Det är självfallet inte godtagbart, säger JO Per Lennerbrant.

Fler klagomål

Det var det ökande antalet klagomål till JO om polisens handläggningstider under sommaren och hösten 2021 som resulterade i att myndigheten beslutade om en granskning. Sammanlagt inspekterades hur Polismyndigheten hanterat 200 både avslutade och pågående vapenärenden.

I inspektionsprotokollet skriver JO:

Lagens krav

”I de avslutade ansökningsärenden som granskades hade handläggningen i regel påbörjats först tre till fyra månader efter det att ansökan hade registrerats. Det är naturligtvis inte tillfredsställande och kan inte anses uppfylla förvaltningslagens krav på en snabb handläggning.”

Polismyndigheten förklarade saktfärdigheten med resursbrist och att man tvingats att prioritera andra ärenden än tillståndsansökningar.

”Samlade resurser”

Avslutningsvis kommenterar Per Lennerbrant situationen i ett pressmeddelande:

– Polismyndigheten behöver fortsätta det arbete som har påbörjats vid rättsenheten för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna och i det sammanhanget utnyttja myndighetens samlade rättsliga resurser.