Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, står bakom en begäran om jakt på sammanlagt 166 vargar i januari i fem län för att få ned vargstammen till miniminivån på 270 vargar.
Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, står bakom en begäran om jakt på sammanlagt 166 vargar i januari i fem län för att få ned vargstammen till miniminivån på 270 vargar.

JRF begär jakt på 166 vargar

Jägarnas Riksförbund (JRF) begär licensjakt i januari på sammanlagt 166 vargar. Den jaktkvoten har räknats fram för att få ner vargstammen till 270 vargar, vilket motsvarar riksdagsbeslutet att Sverige ska ha 170-270 vargar.

– När det finns en miniminivå ska vi använda den. Vi tycker det är nog nu. Vi måste ta tag i att vargstammen ökar år från år, säger Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i JRF.
– Älgstammen har kollapsat i vissa områden och det är tamdjursägare som tvingas lägga ner fårdriften. Ska vi ha ett levande landskap kan inte vargstammen fortsätta växa, tillägger Henrik Tågmark.

Troligen fler än 355 vargar
Aktuella inventeringar visar att vargstammen är betydligt större än den övre intervallangivelsen på 270 vargar i riksdagsbeslutet.
Vargstammen är troligen större än de 355 vargar som angavs senast, påpekar JRF.
– Med det föryngringar som var i våras är det ytterligare en ökning på över 80 vargar efter att all naturlig dödlighet räknats av, säger Henrik Tågmark.
”Vargpopulationen i Sverige är i dag långt högre än vad som krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Därför måste vargpopulationen sänkas, i första hand till nivåer i linje med de av länsstyrelserna beslutade miniminivåerna. I stora delar av Sverige är vargstammen dessutom långt över de av länsstyrelserna beslutade miniminivåerna”, skriver JRF-distrikten till länsstyrelserna i de län där förbundet föreslår licensjakt på varg.

Räknat på föryngringar i länen
– När jaktkvoten räknats ut för respektive län har det bland annat tagits hänsyn till hur många föryngringar som finns i förhållande till miniminivåerna som satts av länsstyrelserna, kommenterar riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson.

För att få ner stammen till riksdagsbeslutet om 270 vargar får JRF-förslaget om licensjakt i varglänen följande fördelning:
Dalarna: 35 vargar.
Gävleborg : 17 vargar.
Värmland: 63 vargar.
Stockholm: noll vargar.
Uppsala: noll vargar.
Örebro: 21 vargar.
Västmanland: 30 vargar.
Västra Götaland: noll vargar.
Totalt: jakt på 166 vargar.

Jobbar med frågan i distrikten
– Vi på JRF-kansliet har sammanställt sifforna. Nu är det de förtroendevalda i distrikten som får jobba med frågan om vargjakt i respektive län, säger konsulenten Jens Gustafsson.
– Det här är även ett led i arbetet inom den samverkansgrupp i mellersta rovdjursområdet som bildats inom Jägarnas Riksförbund. Åtta JRF-distrikt deltar i gruppen. Det samordningsarbetet ska fortsätta, förklarar Henrik Tågmark.
Det handlar om att samarbeta mer i vargfrågan och i frågor som rör de andra rovdjuren inom området. Gruppen startades för att kunna stå enade och få mera tyngd i licensansökningar angående de stora rovdjuren.